19. 1. 2020  20:35 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-KDNP_T - Kovové a drevené nosné prvky (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-KDNP_T
Názov predmetu: Kovové a drevené nosné prvky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Pružnosť a pevnosť (B1-PRPE) alebo (súbežne zapísané Pružnosť a pevnosť (B1-PRPE))
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie zadaní je predpokladom pre získanie zápočtu
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč sa oboznámi s oceľou a s drevom ako konštrukčnými materiálmi a s princípmi navrhovania a posudzovania prvkov a spojov kovových a drevených konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika kovových konštrukcií. Výroba a základné vlastnosti ocele. Spoľahlivosť a zásady výpočtu oceľ. konštrukcií podľa medzných stavov. Spoje zvarové a skrutkové. Navrhovanie ťahaných, tlačených, ohýbaných prútov a priehradových nosníkov. Stabilitné problémy tlačených a ohýbaných oceľových prútov. Konštrukčné detaily prvkov oceľových konštrukcií. Nosné systémy oceľových hál.
Drevo ako konštrukčný materiál. Spoje a spájanie drevených prvkov. Navrhovanie a posudzovanie drevených nosných prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁŽ, I. -- AGÓCS, Z. Kovové konštrukcie I.: Príručka pre navrhovanie prvkov oceľových konštrukcií - I.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 495 s. ISBN 80-227-0637-X.
VOŘÍŠEK, V. -- CHLADNÝ, E. -- MELCHER, J. Prvky kovových konštrukcií. Bratislava : Alfa, 1983. 543 s.
DUTKO, P. Drevené konštrukcie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 121 s. ISBN 80-227-0380-X.
TATARKO, P. Oceľové a drevené konštrukcie I.: alebo nevážno-vážne pojednanie o prvkoch konštrukcií oceľových a drevených. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 494 s. ISBN 978-80-227-2924-6.
SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.

Odporúčaná:
ÁROCH, R.: Texty k prednáškam, [online], 2013
Európske a slovenské normy pre navrhovanie oceľových a drevených konštrukcií (STN EN 1993, 1995)
SANDANUS, J.: Texty k prednáškam, [online], 2013

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 501

ABCDEFX
6,6 %21,4 %26,7 %22,0 %10,2 %13,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ján Brodniansky, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Klas, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Kováč, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Magura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Matúš Neusch (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Ondrušková (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Adam Petrík (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Štecák (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: