25. 10. 2020  3:29 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-KE - Krajinná ekológia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-KE
Názov predmetu:
Krajinná ekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testovanie odprednášaných celkov
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú znalosti z oblasti krajinnej ekológie, pričom bližšie sa výučba zameria na základné funkcie krajiny, potenciál krajiny, štruktúru krajiny. Oboznámia sa s významom a funkciou vegetácie a bioty v krajine, s ekologickými požiadavkami jednotlivých druhov, s bližším zameraním sa na biotop mokrade. Študenti sa oboznámia s postupmi a metódami pri tvorbe krajiny, so stanovištnými podmienkami a s interakciou vodného diela s krajinou. V rámci cvičení sa naučia kvantifikovať a mapovať ekologické riziká a oboznámia sa krajinnoekologickým plánovaním a metodikou LANDEP.
 
Stručná osnova predmetu:
-- Krajina, ekológia - analýza základných princípov.
- Prírodné procesy vo vývoji krajiny, pozícia antropogénnej činnosti – zameranie sa na vodné hospodárstvo a vodné stavby vo vývoji krajiny, metódy a nástroje pri pretváraní krajiny.
- Význam a funkcia pôdy v ŽP, základné charakteristiky pôdy.
- Dynamika vývoja krajiny, stabilita, únosnosť krajiny, stresové faktory, strety záujmov.
- Význam a funkcia vegetácie v krajine s bližším zameraním sa na biotop mokrade.
- Územný systém ekologickej stability a miera ekologickej stability
- Krajinnoekologické plánovanie - metodika LANDEP, princípy, metódy a postupy.
- Trvalo udržateľný rozvoj, Agenda 2000. Ekologizácia hospodárenia v krajine v rámci TUR.
- Legislatíva z oblasti krajinnej ekológie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KLEMENTOVÁ, E. Krajinná ekológia. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2005. 176 s. ISBN 80-227-2343-6.

Odporúčaná:
DRDOŠ, J. Základy krajinného plánovania (skriptum), ES TU Zvolen, 1995, 172 s.
SKALOVÁ, J. - ŠTEKAUEROVÁ, V. Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. 1.vyd. Bratislava: STU v Bratislave, 2011. 101 s. ISBN 978-80-227-3431-8
STREĎANSKÝ, J. - ŠIMONIDES, I. Tvorba krajiny (skriptum), VES VŠP Nitra, 1995, 97 s

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 152

A
B
C
D
EFX
11,2 %
15,1 %
24,3 %
22,4 %26,3 %0,7 %
Vyučujúci:
Ing. Gabriel Földes (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marija Mihaela Labat (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Németová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: