25. 10. 2020  12:10 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-KPM - Krajinné plánovanie a manažment (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-KPM
Názov predmetu:
Krajinné plánovanie a manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test a odovzdanie vypracovaného zadania. Absolvovanie testu a vypracované zadanie sú podmienkou pre účasť na skúške. Hodnotenie: 1. test 10 bodov 2. zadanie 40 bodov 3. skúška 50 bodov SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16: A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si vedomostí o postavení a úlohe krajinného plánovania v tvorivých a plánovacích procesoch v krajine. Základné poznatky o krajinnej štruktúre, charakteristického vzhľadu krajiny, hierarchických úrovniach krajinného plánovania, príslušných metódach a technikách.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Aplikácia poznatkov krajinnej ekológie v krajinnom plánovaní
1. Krajinnoekologické regulatívy územného rozvoja
2. Príklady krajinnoekologických plánov
2. Krajinné plánovanie v územiach so špecifickým režimomn
3. Sociálna ekológia
4. Interaktívne metódy krajinného plánovania
3. Metodika tvorby územných systémov ekologickej stability
4. Aplikácia územných systémov ekologickej stability v priestorovom plánovaní
5. ÚSES a pozemkové úpravy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BELČÁKOVÁ, I. -- GÁL, P. Nástroje priestorového plánovania v kontexte transformácie a európskej integrácie: Current Legislation and Standards of Spatial Planning in Social Transformation and European Integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 349 strany. ISBN 80-88999-03-0.
BELČÁKOVÁ, I. -- COPLÁK, J. -- FINKA, M. -- ŠTEIS, R. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. -- PUTROVÁ, E. Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1.. vyd. Bratislava-Banská Štiavnica: Ministerstvo životného prostredia, Agentúra životného prostredia, Esprit s r.o., 2002. 248 s. ISBN 80-88833-27-2.
KRISTIÁNOVÁ, K. -- BELČÁKOVÁ, I. -- POHANIČOVÁ, J. Calvaries in Slovak Landscape - Places Rejected and Reinvented. In ECLAS Conference 2009.Landscape & Ruins. Planning and Design for the Regeneration of Derelicted Places: 23.-24.sept. 2009, Genova, Italy. Genova : University of Genova, 2009, ISBN 978-88-6055-418-5.
KOZOVÁ, M. -- BELČÁKOVÁ, I. Definícia a výklad základných pojmov. In KOZOVÁ, M. -- BEDRNA, Z. Krajinnoekologické metódy v regionálnom environmentálnom hodnotení. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 21--22. ISBN 80-88982-69-3.
BELČÁKOVÁ, I. Historical landscape structure - identification, evaluation and managment. In BARANČOKOVÁ, M. -- KRAJČÍ, J. -- KOLLÁR, J. -- BELČÁKOVÁ, I. Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences :, 2010, s. 141--153. ISBN 978-80-89325-16-0.
BARANČOKOVÁ, M. -- KRAJČÍ, J. -- KOLLÁR, J. -- BELČÁKOVÁ, I. Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences :, 2010. 890 s. ISBN 978-80-89325-16-0.
BELČÁKOVÁ, I. Metódy a nástroje revitalizácie území s dôsledkami narušeného režimu v krajine. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 243--253. ISBN 80-88999-05-7.
BELČÁKOVÁ, I. -- KOZOVÁ, M. -- PAVLIČKOVÁ, K. -- KUNA, P. Metódy, techniky a nástroje využiteľné v environmentálnom hodnotení s dôrazom na regionálnu úroveň. In KOZOVÁ, M. -- BEDRNA, Z. Krajinnoekologické metódy v regionálnom environmentálnom hodnotení. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 45--52. ISBN 80-88982-69-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

A
B
C
D
E
FX
54,2 %
13,5 %
18,8 %10,4 %
3,1 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 26. 09. 2019.

Typ výstupu: