25. 10. 2020  3:46 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-KEP - Krajinno ekologické plánovanie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-KEP
Názov predmetu: Krajinno ekologické plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56 % vedomostí na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú znalosti z oblasti krajinnej ekológie a krajinného plánovania, pričom bližšie sa výučba zameria na základné funkcie krajiny, potenciál krajiny, štruktúru krajiny. Oboznámia sa s postupmi a metódami pri tvorbe krajiny, so stanovištnými podmienkami a s interakciou vodného diela s krajinou. V rámci cvičení sa naučia kvantifikovať a mapovať ekologické riziká a oboznámia sa krajinnoekologickým plánovaním a metodikou LANDEP. Oboznámia sa s problematikou ekosystémových služieb.
 
Stručná osnova predmetu:
-Krajinná ekológia ako vedecký základ krajinného plánovania
-Prírodné procesy vo vývoji krajiny, pozícia antropogénnej činnosti, metódy a nástroje pri pretváraní krajiny.
-Dynamika vývoja krajiny, stabilita, únosnosť krajiny, stresové faktory, strety záujmov.
-Význam a funkcia vegetácie v krajine.
-Územný systém ekologickej stability a miera ekologickej stability.
-Krajinnoekologické plánovanie metodické postupy využiteľné pri tvorbe krajinného plánu.
-metodika LANDEP.
-Trvalo udržateľný rozvoj, Agenda 2000. Ekologizácia hospodárenia v krajine v rámci TUR.
-Ekosystémové služby.
-Legislatíva z oblasti krajinnej ekológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. In: KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava: Katedra krajinnej ekológie, UK v Bratislave, 1. vydanie, 2010, s. 174--181. ISBN 978-80-227-3354-0. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. 326 s. ISBN 978-80-227-3354-0.
KLEMENTOVÁ, E. Krajinná ekológia. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2005. 176 s. ISBN 80-227-2343-6.
PETRÍKOVÁ, D. -- FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. 326 s. ISBN 978-80-227-3354-0.

Odporúčaná:
DRDOŠ, J. Základy krajinného plánovania (skriptum), ES TU Zvolen, 1995, 172 s.
STREĎANSKÝ, J. - ŠIMONIDES, I. Tvorba krajiny (skriptum), VES VŠP Nitra, 1995, 97 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A
B
C
D
E
FX
47,4 %
21,1 %
5,3 %
21,1 %
5,1 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Gabriel Földes (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marija Mihaela Labat (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Németová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: