19. 1. 2020  5:33 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-LA1 - Lineárna algebra 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-LA1
Názov predmetu: Lineárna algebra 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z práce s maticami a ich vzťahu k lineárnym zobrazeniam, inverzným zobrazeniam a lineárnym priestorom. Získa poznatky z analytickej geometrie a naučí sa riešiť sústavy lineárnych rovníc eliminačnými metódami.
 
Stručná osnova predmetu:
- Reálne a komplexné čisla.
- Eliminačné metódy riešenia systémov lineárnych algebraických rovníc.
- Lineárne priestory.
- Matice a lineárne zobrazenia.
- Inverzné matice, jadro a obraz lineárneho zobrazenia, determinanty.
- Analytická geometria v priestore.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2011. 741 s. ISBN 978-80-8114-111-9.
MEYER, C D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Philadelphia: Siam, 2000. 718 s. ISBN 0-89871-454-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

ABCDEFX
16,0 %8,0 %29,3 %12,0 %18,7 %16,0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Adam Šeliga (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: