19. 11. 2019  11:46 Alžbeta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-MA1 - Matematická analýza 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MA1
Názov predmetu: Matematická analýza 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné písomné testy počas semestra (50%), záverečný písomný test (30%), záverečná ústna skúška (20%); podmienka na absolvovanie predmetu min. 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej a o číselných a mocninných radoch. Po úspešnom ukončení predmetu študent bude vedieť analyzovať priebeh funkcie jednej reálnej premennej, aplikovať integrálny počet a analyzovať konvergenciu číselných a mocninných radov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vlastnosti funkcií jednej reálnej premennej.
• Diferenciálny počet reálnej funkcie jednej reálnej premennej.
• Použitie diferenciálneho počtu na zisťovanie vlastností funkcií.
• Určitý integrál funkcie jednej reálnej premennej.
• Neurčitý integrál, metódy jeho výpočtu a jeho vzťahy k určitému integrálu.
• Postupnosti a číselné rady, mocninné rady.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVIS, L. Technical mathematics with calculus. New York : Macmillan Publishing Company, 1990. 935 s. ISBN 0-02-946022-0.
ŠULKA, R. -- MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava : Alfa, 1986. 389 s.
HANDLOVIČOVÁ, A. -- ŠIRÁŇ, J. -- MIŠŠÍK, L. -- SCHNEIDER, Z. Riešené úlohy z matematiky I, STU, Bratislava, 1998. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1024-5.
ELIÁŠ, J. -- KAJAN, J. -- HORVÁTH, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky 2. Bratislava: ALFA Bratislava, 1966. 318 s.
Kálnová, Handlovičová, Mišík, Širáň: Riešené úlohy z matematiky II. Skriptum STU, 2000. Bratislava: vydavateľstvo STU Bratislava, 2000. 186 s. ISBN 80-227-1344-9.
IVAN, J. Matematika I. Bratislava: ALFA, 1983. 704 s.
IVAN, J. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 55

ABCDEFX
23,6 %3,6 %14,5 %18,2 %36,4 %3,7 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Peter Struk, PhD. (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: