30. 10. 2020  12:20 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-MMH_C - Mathematical Modelling in Hydrology (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-MMH_C
Názov predmetu: Mathematical Modelling in Hydrology
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Náplňou predmetu je získanie prehľadu o moderných modelovacích nástrojoch pri analýze hydrologických prvkov. Bližšie sa predmet zameria na zrážko-odtokové modely a to distribuované ako aj koncepčné. Doktorand získa skúsenosti z praktických aplikácií modelovania hydrologických procesov napr. pri analýzach vplyvu zmeny klímy na vodné zdroje, modelovaní extrémnych hydrologických situácií alebo pri hydrologických predpovediach prietokov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Triedenie modelov v hydrológii.
• Typy úloh vyžadujúcich matematické modelovanie pri návrhu vodných stavieb a riadení vodohospodárskych sústav.
• Základné bilančné a pohybové rovnice pre popis jednotlivých procesov hydrologického cyklu v modeloch odtoku.
• Zrážko-odtokové modely (napr. HBV, WETSPA) a modely vodnej bilancie.
• Modelovanie jednotlivých zložiek odtoku; kalibrácia a validácia modelu; analýza chýb a kvality modelu; neistota modelov a údajov.
• Praktické aplikácie napr. pre modelovanie vplyvu zmeny klímy na hospodárenie s vodnými zdrojmi, modelovanie extrémnych hydrologických situácií, hydrologické predpovedanie prietokov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOHNOVÁ, S. - HLAVČOVÁ, K. - SZOLGAY, J. - HORVÁT, O. Scenario based modeling of hydrological change: Case studies in Slovak basins. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-169-6. 81 s.
KOHNOVÁ, S. - SZOLGAY, J. - SOLÍN, Ľ. - HLAVČOVÁ, K.: Regional methods for prediction in ungauged basins. Key Publishing, Ostrava, 2006, 113 s., ISBN 80-87071-02-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A
B
C
D
E
FX
0 %0 %
50,0 %
0 %
50,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: