22. 11. 2019  14:36 Cecília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MZE - Mechanika zemín (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MZE
Názov predmetu: Mechanika zemín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 3. semester
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
spracovanie zadaní z konštrukčných cvičení
spracovanie laboratórneho cvičenia
 
Výsledky vzdelávania:
Základné poznatky z oblasti interakcie stavebného diela so základovou pôdou. Predmet a pracovné metódy mechaniky zemín. Prehľad vlastností zemín. Riešenie stabilitných a deformačných úloh mechaniky zemín a použitie charakteristík zemín v týchto úlohách. Použitie zemín ako stavebného materiálu pri budovaní zemných konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
• Fyzikálne a popisné vlastnosti zemín: mineralogické zloženie, zdanlivá hustota, zrnitosť, pórovitosť, vlhkosť, objemová tiaž. Charakteristiky fyzikálneho stavu.
• Klasifikácia zemín v geotechnike.
• Pohyb vody v zemine. Laplaceova rovnica. Darcyho zákon. Hydrodynamická sieťka. Mechanické účinky vody na zemné telesá.
• Napätia v podloží. Geostatický tlak. Princíp efektívnych napätí. Rovinné a priestorové úlohy. Vplyv nestlačiteľného podložia, hĺbky zakladania a vrstevnatosti.
• Kontaktné napätia. Deformačné úlohy. Sadanie v pružnom polpriestore.
• Metódy výpočtu sadania základov. Výpočet podľa STN 73 1001.
• Konsolidácia zemín.
• Šmyková pevnosť zemín: sypké a súdržné zeminy.
• Medzné stavy rovnováhy v zeminách.
• Stabilitné úlohy. Stabilita svahov. Tlaky zemín na pažiace konštrukcie. Stabilita základov stavieb.
• Zemina ako stavebný materiál.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMEK, J. -- JESENÁK, J. -- EICHLER, J. -- VANÍČEK, I. Mechanika zemin. Praha : SNTL, 1991. 406 s. ISBN 80-227-0642-6.
JESENÁK, J. Mechanika zemín. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 406 s. ISBN 80-227-0642-6.
SLÁVIK, I. -- HRUŠTINEC, Ľ. Mechanika zemín - Laboratórne cvičenia I. Geotechnický prieskum a základné fyzikálne vlastnosti. Bratislava: STU Bratislava, 2012. 198 s. ISBN 978-80-227-3765-4.
HRUŠTINEC, Ľ. -- SLÁVIK, I. Mechanika zemín - Laboratórne cvičenia II. Pevnostné a deformačné vlastnosti. Bratislava: STU Bratislava, 2012. 183 s. ISBN 978-80-227-3766-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 304

ABCDEFX
20,4 %13,2 %16,8 %22,7 %22,4 %4,5 %
Vyučujúci: Ing. Zuzana Galliková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: