7. 12. 2019  0:58 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MZZS_P - Mechanika zemín a základanie stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MZZS_P
Názov predmetu: Mechanika zemín a zakladanie stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné kontrola práce na cvičeniach
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o vlastnostiach zemín a spôsobe ich získania laboratórnymi a poľnými skúškami a porovnateľnou skúsenosťou. Základné stabilitné a deformačné úlohy. Princípy plošných a hĺbkových základov na štandardných staveniskách. Získať praktické skúsenosti zo zlepšovania vlastností základových pôd, interakcií stavieb a ich podložia. Základné metódy navrhovania stavebných jám s odvodňovaním a tesnením. Postupy pri riešení geotechnických problémov vysokých budov a podzemných objektov.
 
Stručná osnova predmetu:
Opisné, pevnostné a deformačné charakteristiky zemín, ich stanovenie, zatrieďovanie zemín.
Šírenie napätí v polrovine a polpriestore.
Požiadavky na prieskum pre potreby zakladania, zatriedenie hornín, geotechnické kategórie.
Plošné základy, hĺbka založenia, ochrana podzemných častí objektu proti účinkom podzemnej vody.
Navrhovanie plošných základov podľa zásad prvej, druhej a tretej geotechnickej kategórie.
Hĺbkové základy: navrhovanie, konštrukčné usporiadanie, technologické postupy.
Druhy stavebných jám, svahované jamy, povrchové a hĺbkové odvodnenie,
Pažené stavebné jamy, návrh záporového paženia, štetovnicovej steny, technologické postupy zhotovenia pilótových a podzemných stien, návrh kotvenia.
Zlepšovanie vlastností zemín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
AHLVIN, R G. -- SMOOTS, V A. Construction guide for soils and foundations. New York : Wiley&Sons, 1988. 276 s. ISBN 0-471-80486-X.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
TURČEK, P. -- SLÁVIK, I. Zakladanie stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1699-5.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 900

ABCDEFX
6,2 %20,3 %32,3 %23,7 %16,9 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Jakub Stacho, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Monika Súľovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: