28. 10. 2020  9:26 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-MARE - Mimosídelné areály (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-MARE
Názov predmetu:
Mimosídelné areály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test a odovzdanie vypracovaného zadania. Absolvovanie testu a vypracované zadanie sú podmienkou pre účasť na skúške.
Hodnotenie: 1. test 10 bodov 2. zadanie 40 bodov 3. skúška 50 bodov SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie súboru poznatkov o typológii mimosídelných areálov služieb a zotavenia. Princípy dislokácie areálov z hľadiska rešpektovania krajinnoekologických limitov a nárokov socioekonomického systému. Zhodnotenie vplyvu navrhovaných areálov na krajinu a životné prostredie. Princípy navrhovania vnútornej štruktúry areálov prrostredníctvom uplatnenia metód a nástrojov krajinnej architektúry a krajinného plánovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Prehľad typologických druhov areálov služieb a zotavenia v mimosídelnej krajine z hľadiska ich dislokácie a vnútornej štruktúry. Hodnotenie vzťahov: krajinná štruktúra -- areál. Vplyv areálov na zmeny a formovanie krajinného obrazu.
Cvičenia:
Dokumentácia a hodnotenie vybraných typologických druhov areálov.
Návrh riešenia vybraného modelového územia.
Prezentácia spracovanej dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BELČÁKOVÁ, I. Ochrana, tvorba a manažment krajiny. Bratislava : Trio Publishing, 2013. 128 s. ISBN 978-80-89552-37-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický kazyk len pre cudzincov
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

A
B
C
D
EFX
82,9 %14,6 %
2,5 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Timea Petrová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: