11. 12. 2019  13:27 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-MSP - Modelovanie stavebných procesov (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-MSP
Názov predmetu: Modelovanie stavebných procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania a obhajuje seminárna práca. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, prezentácia na cvičení 10%, skúška 70%.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať poznatky z modelovania stavebných procesov, ktoré môžu poslucháči využiť v oblasti prípravy aj realizácie výstavby. Predmet sa zameriava na systémový prístup pri tvorbe modelu stavebného procesu, ktorého výstupom je výber optimálneho variantu stavebného procesu pomocou deterministických, stochastických a simulačných metód modelovania. Výstupy z modelovania sa porovnávajú s reálnymi staveniskovými situáciami. Predmet formuje u poslucháča schopnosť tvorivého prístupu pri príprave a riadení výstavby.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam a obsah modelovania, základné pojmy. Charakteristika stavebných procesov z hľadiska modelovania. Systémový prístup pri modelovaní stavebných procesov.
Rozdelenie modelov, abstraktné modely.
Štúdia práce. Analýza procesu, snímkovanie práce.
Teória hromadnej obsluhy. Druhy modelov, základné charakteristiky, vstupné parametre, ukazovatele efektívnosti, tvorba modelov hromadnej obsluhy. Jednokanálový, viackanálový model hormadnej obsluhy.
Simulačné modely. Princíp metódy Monte Carlo, simulačné metódy, tvorba simulačných mocelov.
Modely zásob. Statické modely zásob, dynamické modely zásob, prípadové štúdie.
Sekvenčné modely. Uplatnenie a význam pri modelovaní stavebných procesov a pri tvorbe koncepcie postupu výstavby, metódy sekvenčného modelovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULÍNOVÁ, Z. Modelovanie stavebných procesov: Modelovanie v čase. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 82 s. ISBN 978-80-227-3160-7.
VÁVRA, I. -- ZAPLETAL, I. Mechanizace a provádění staveb : Technologie inženýrských staveb I. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1983. 158 s.
ŠTRPKA, A. -- SAKÁL, P. Operačná a systémová analýza. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1983. 269 s.
UNČOVSKÝ, L. Stochastické modely operačnej analýzy. Bratislava : Alfa, 1980. 415 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 386

ABCDEFX
20,5 %18,1 %25,4 %18,9 %11,1 %6,0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Bisták (cvičiaci)
Ing. Jana Hulinová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: