26. 1. 2020  13:34 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-NAP - Nádrže a priehrady (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-NAP
Názov predmetu: Nádrže a priehrady
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testovanie cvičení
 
Výsledky vzdelávania:
Význam a funkcia nádrží a priehrad v spoločnosti. Základné poznatky o funkcii a typológii nádrží. Determinujúce faktory a podklady k ich návrhu, metódy riešenia objemov nádrží s ohľadom na požiadavky konzumenta. Priehrady - podklady k návrhu. Konštrukcia priehrad zemných, betónových, vývojových typov. Zásady návrhu zemných a kamenitých priehrad a priehrad z umelých materiálov - betónových, klenbových, členených a i. Funkčné objekty a prevádzka priehrad. Monitoring nádrží a priehrad, vplyv nádrží a priehrad na okolie a životné prostredie.
 
Stručná osnova predmetu:
• Nádrže, základná funkcia nádrží vo vodnom hospodárstve, rozdelenie nádrží podľa vzniku, účelu, regulovania. Vývoj a výstavba nádrží vo svete a na Slovensku.
• Podklady pre riešenie nádrží - hydrologické, vodohospodárske, geologické, morfologické.
• Nádrže – zásobné a ochranné, základné pojmy, podstata. Dimenzovanie objemov nádrží bilančné metódy.
• Základný princíp určovania ochranného objemu nádrže, transformácia povodňových vĺn.
• Priehrady – definícia, účel, typológia a podklady.
• Priehrady z miestnych materiálov, zásady návrhu a základné výpočty sypaných priehrad, špecifiká, funkčné objekty.
• Priehrady z umelých materiálov, betónové gravitačné, klenbové a členené priehrady.
• Základné statické a deformačné výpočty betónových gravitačných priehrad.
• Monitoring bezpečnosti a vplyvu priehrad, nádrže a priehrady ako krajinotvorný prvok prostredia.
• Nádrže a priehrady v životnom prostredí. Efekty a ekologické aspekty reálnej prevádzky nádrží na flóru, faunu a človeka.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Nádrže a priehrady: Navrhovanie a prevádzka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 330 s. ISBN 80-227-1518-2.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a výpočty betónových priehrad. Bratislava : STU v Bratislave, 1992. 138 s. ISBN 80-227-0482-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 131

ABCDEFX
29,0 %16,8 %26,7 %17,6 %9,2 %0,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Škvarka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: