14. 12. 2019  11:24 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-NCE - Náklady a ceny (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-NCE
Názov predmetu: Náklady a ceny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
riešenie zadaných úloh
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické a praktické znalosti z kalkulovania nákladov a tvorby cien stavebných a projektových prác. Pochopí princípy uplatňovania cenových predpisov, postupov verejného obstarávania prác a dohodovania cien. Osvojí si prácu s oceňovacími podkladmi a nadobudne skúsenosti so zostavením prepočtu a rozpočtu stavebného objektu a stavby.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy. Účastníci investičného procesu, ich činnosti, vzájomné vzťahy a ekonomické ciele. Triedenie stavebnej produkcie.
 Náklady a ceny. Členenie nákladov z rôznych hľadísk. Kalkulačné metódy, kalkulácia nákladov a tvorba jednotkových cien stavebných prác.
 Riadenie celkových nákladov stavby v jednotlivých etapách obstarávania stavby. Kalkulácie investora. Metodika spracovania prepočtov a rozpočtov.
 Aplikácia zákona o cenách, zákona o verejnom obstarávaní a regulačných výmerov v procese obstarávania stavebného diela.
 Kalkulačné metódy používané pri kalkulácii ponukovej ceny. Spôsoby zmluvného dohodnutia o ceny.
 Výrobná kalkulácia, výrobná faktúra a výsledná kalkulácia vlastných nákladov. Fakturovanie a platenie stavebných prác a dodávok v investičnej výstavbe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ELLINGEROVÁ, H. -- BOLLOVÁ, G. -- PÚCHOVSKÝ, B. Oceňovanie stavebných prác, projektových prác. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. 76 s.
PETRÁKOVÁ, Z. -- TRÁVNIK, I. -- BOLLOVÁ, G. -- ŠATÁNEK, M. -- KALINOVÁ, G. -- OBOŇA, J. Využitie projektového riadenia v stavebníctve a investičnej výstavbe. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2003. ISBN 80-227-1826-2.
TRÁVNIK, I. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- SOMOROVÁ, V. -- ELLINGEROVÁ, H. -- PÚCHOVSKÝ, B. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti verejných prác. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 173 s. ISBN 80-227-1822-X.

Odporúčaná:
23. ELLINGEROVÁ, H.: Náklady a ceny v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica na CD. Vydavateľstvo Tribun EU, Brno 2013, ISBN 978-80-263-0509-5
24. ELLINGEROVÁ, H., KALINOVÁ, G.: Ekonomika stavebného diela. Nakladateľstvo STU, Vazovova 5, Bratislava 2010, ISBN 978-80-227-3362-5

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

ABCDEFX
80,0 %6,7 %0 %0 %13,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (tútor)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: