17. 2. 2020  7:56 Miloslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-NRGS - Navrhovanie a realizácia geotechnických stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-NRGS
Názov predmetu: Navrhovanie a realizácia geotechnických stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešne vypracovaná samostatná seminárna práca.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z navrhovania a realizácie geotechnických stavieb na rôzne účely. Rozumie metódam hodnotenia vhodnosti staveniska, zdrojom informácií a spôsobu ich získania. Získa poznatky o kontrole základových pomerov, návrhu a realizácii geotechnického monitoringu. Pozná spôsoby sanácie a rekonštrukcie základov a ďalších geotechnických konštrukcií. Vie vybrať relevantnú metódu a technológiu na sanáciu geotechnických stavieb.
Získa legislatívne a ekonomické základy na vyhodnotenie efektívnosti jednotlivých prístupných technológií a metód zhotovenia geotechnických stavieb. Pozná technologické postupy na realizáciu geotechnických stavieb a faktory, ovplyvňujúce spôsob ich výberu. Na základe praktických ukážok a samostatnej práce na cvičeniach získa základy pre koncepčné riešenie návrhu a realizácie geotechnických stavieb na rôzne účely.
 
Stručná osnova predmetu:
Špecifické požiadavky a metódy na prieskum pre jednotlivé geotechnické stavby.
Podklady na navrhovanie geotechnických stavieb, spôsoby stanovenia vstupných údajov pre rôzne spôsoby navrhovania a technológie zhotovovania geotechnických konštrukcií.
Moderné technológie zlepšovania základových pôd, zhodnotenie vhodnosti staveniska.
Špecifiká navrhovania geotechnických konštrukcií pre rôzne účely, rôzne spôsoby navrhovania a ich porovnanie .
Zhodnotenie efektívnosti prístupných technológií a metód zhotovenia geotechnických stavieb.
Geotechnický monitoring a observačná metóda.
Rekonštrukcie a sanácie geotechnických stavieb.
Podzemné stavby: druhy a spôsob ich navrhovania, konštrukčné usporiadanie, technologické postupy.
Príklady porušenia geotechnických stavieb a poučenia z chýb.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULLA, J. -- TURČEK, P. -- BALIAK, F. -- KLEPSATEL, F. Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Bratislava : Jaga, 2002. 254 s. ISBN 80-88905-42-7.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 160 s. ISBN 978-80-227-4018-0.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
KLEPSATEL, F. -- MAŘÍK, L. -- FRANKOVSKÝ, M. Městské podzemní stavby. Bratislava : Jaga, 2005. 285 s. ISBN 80-8076-021-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %0 %100,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: