28. 2. 2020  1:40 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-OZE_TZ - Obnoviteľné zdroje energie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-OZE_TZ
Názov predmetu: Obnoviteľné zdroje energie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
V predmete sa študent oboznámi s rôznymi druhmi obnoviteľných zdrojov energie, naučí sa zásady voľby a návrhu systémov využívajúcich obnoviteľné energie na prípravu TV, podporu vykurovania, vetranie a klimatizáciu, a na ohrev bazénových vôd. Po teoretickej stránke je pripravený navrhovať energetické systémy na báze slnečnej energie, geotermálnych vôd, veternej energie, energie prostredia, spaľovania biomasy ako pre sezónne, tak aj celoročné využívanie v budovách s takmer nulovou spotrebou energie. Je schopný navrhovať energetické systémy a posúdiť ich vhodnosť s max. mierou využívania a tepelno-ekonomickým hodnotením.
 
Stručná osnova predmetu:
Druhy a formy energie na báze OZE. Podmienky využívania obnoviteľných druhov energie. Slnko a jeho model, princíp a vlastnosti slnečného žiarenia. Klimatické údaje pre územie Slovenska.
Slnečné energetické systémy (SES). Komponenty SES: kolektory, zásobníky, čerpadlá, zabezpečovacie zariadenia. Energetické systémy na prípravu TV a ohrev technologickej vody pre bazénové hospodárstva, na vykurovanie s krátkodobou a dlhodobou akumuláciou tepla. Ekonomické a environmentálne hodnotenie SES.
Základné charakteristické parametre zdrojov GTV, výskyt a podmienky využívania na Slovensku. Využiteľný energetický potenciál a využiteľné množstvo GTV a GE. Technologické zariadenia a systémy na využívanie GE (priame a nepriame využívane).
Spôsoby hodnotenia miery využívania GE a návrhy opatrení na lepšie využívanie dostupného energetického potenciálu. Využívanie GE na výrobu elektrickej energie.
Energia prostredia, slnečné žiarenie, vzduch, zem a voda ako prírodné zdroje energie. Tepelné čerpadlá. Nízkoteplotné energetické systémy s tepelnými čerpadlami.
Hydroenergetika – malé vodné elektrárne.
Biomasa - druhy a perspektívy využívania na Slovensku. Druhy biomasy a spôsoby jej získavania. Energetické systémy využívajúce biomasu rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CIHELKA, J. Sluneční vytápěcí systémy. Praha : SNTL, 1984. 206 s.
VALÁŠEK, J. -- HALAHYJA, M. Solárna energia a jej využitie. Bratislava : Alfa, 1983. 290 s.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Bratislava : Jaga, 2001. 271 s. ISBN 80-88905-12-5.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2009. 221 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. Netradičné zdroje energie: Prednášky. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 138 s. ISBN 80-227-1838-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
slovenský jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 266

ABCDEFX
47,0 %41,0 %8,3 %2,3 %1,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Belo Füri, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martina Mudrá (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Predajnianska (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Skalík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ingrida Skalíková (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Takács, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: