24. 1. 2020  10:28 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-ODSK - Oceľ, drevo a sklo v konštrukciách (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-ODSK
Názov predmetu: Oceľ, drevo a sklo v konštrukciách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinný), 3. semester
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56/100 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť poslucháčov navrhovať nosné sústavy z ocele a dreva na veľké rozpätie, oboznámiť s problematikou výškových stavieb.
Naučiť navrhovať drevené konštrukcie z novodobých materiálov na báze dreva.
Oboznámiť s problematikou konštrukcií s použitím skla ako nosného prvku.
 
Stručná osnova predmetu:
Statické a konštrukčné problémy lanových konštrukcií. Sústavy jednopásové, dvojpásové, lanové siete. Hybridné konštrukcie. Sústavy veľkorozponových a zvláštnych typov zastrešení. Priestorové priehradové väzníky. Roštové sústavy, priehradové dosky. Membránové a sklenené nosné konštrukcie.
Oboznámenie sa s riešením špeciálnych a menej obvyklých drevených konštrukcií, s navrhovaním nových typov spojov a s riešením detailov.
Fyzikálne a mechanické vlastnosti skla, navrhovanie nosných sklenených prvkov fasád a zastrešení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Navrhovanie oceľových konštrukcií. 1.časť. Bratislava : Alfa, 1986. 603 s.

Odporúčaná:
Brodniansky, J.: Hybridné konštrukcie. Dočasné skriptá. KKDK SvF STU Bratislava, 1996.
Brodniansky, J.: Texty k prednáškam, [online], 2013
Európske normy pre navrhovanie oceľových a drevených konštrukcií: Eurokódy 3 a 5
Halász: Holzbau Taschenbuch I-III, Ernst und Sohn Berlin 1996
Sandanus, J.: Texty k prednáškam, [online], 2013
Sandanus, J.-Sógel, K.: Drevené nosné konštrukcie - príklady ; STU v Bratislave, 2010

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 437

ABCDEFX
28,8 %39,8 %20,1 %6,4 %1,6 %3,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Magura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Maroš Mojto (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Matúš Neusch (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Miloš Slivanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: