28. 1. 2020  4:05 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-ODNS - Oceľové a drevené nosné sústavy (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-ODNS
Názov predmetu: Oceľové a drevené nosné sústavy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56/100 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť základné princípy navrhovania oceľových a drevených nosných konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Systematika nosných sústav.
Navrhovanie, realizácia a prevádzka oceľových a drevených nosných sústav.
Typológia a návrh nosných sústav halových stavieb.
Dispozičné riešenie a základné nosné prvky.
Viacpodlažné skelety a nosné systémy vysokých budov.
Výstužné systémy budov.
Typy najpoužívanejších nosných systémov z dreva a ich konštruovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARDER, A. Kov v architektúre. Bratislava : Alfa, 1989. 287 s. ISBN 8005001274.

Odporúčaná:
Brodniansky, J.: Texty k prednáškam. [online] 2013
Európske normy pre navrhovanie oceľových a drevených konštrukcií: Eurokódy 3 a 5
Sandanus, J.: Texty k prednáškam. [online] 2013
Sandanus, J.-Sógel, K.: Drevené nosné konštrukcie - príklady ; STU v Bratislave, 2010
Studnička,J.-Macháček,J.-Votlučka,L.: Ocelové konstrukce 20. Pozemní stavby. ČVUT Praha, 1997

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 914

ABCDEFX
7,7 %16,1 %31,7 %18,8 %8,0 %17,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Brodniansky, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Klas, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Kováč, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Magura, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Maroš Mojto (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Matúš Neusch (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Niko (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Ondrušková (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Adam Petrík (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Miloš Slivanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Štecák (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: