18. 1. 2020  1:17 Bohdana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-ONS - Oceľové nosné sústavy (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-ONS
Názov predmetu: Oceľové nosné sústavy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet a skúška (získanie minimálne 56/100 bodov na skúške)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné princípy navrhovania oceľových nosných konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Navrhovanie, realizácia, prevádzka a rekonštrukcie oceľových konštrukcií.
Typológia a návrh nosných sústav halových stavieb.
Viacpodlažné a výškové budovy.
Statické a konštrukčné problémy lanových konštrukcií.
Návrh stožiarov, veží a komínov.
Technologické konštrukcie (nádrže, zásobníky, potrubné a dopravníkové mosty).
Sústavy veľkorozponových a zvláštnych typov zastrešení.
Diagnostikovanie a rekonštrukcie.
Protipožiarna a protikorózna ochrana.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Navrhovanie oceľových konštrukcií. 1.časť. Bratislava : Alfa, 1986. 603 s.
AGÓCS, Z. -- SCHUN, J. -- FERJENČÍK, P. Kovové konštrukcie II. 2.časť. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1983. 344 s.
MAREK, P. Kovové konstrukce pozemních staveb. Praha : SNTL, 1985. 652 s.
STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10. Praha: ČVUT, 2002. 271 s. ISBN 80-01-02625-6.

Odporúčaná:
ŠTUJBEROVÁ, M.: Texty k prednáškam, [online], 2013

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 124

ABCDEFX
25,8 %22,6 %25,8 %13,7 %4,8 %7,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (cvičiaci)
Ing. Michal Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Igor Niko (cvičiaci)
Ing. Adam Petrík (cvičiaci)
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: