22. 7. 2019  5:16 Magdaléna
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-OHNE - Ohodnocovanie nehnuteľnosti (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-OHNE
Názov predmetu: Ohodnocovanie nehnuteľnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Písomná skúška.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti z problematiky určenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností. Osvojí si základné postupy ohodnocovania nehnuteľností, ktoré mu umožnia získať základný prehľad o cenách na trhu nehnuteľností.
 
Stručná osnova predmetu:
•Základné pojmy, Prehľad jednotlivých metodík stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností,
•Metóda porovnávacia, využitie štatistických metód,
•Finančná aritmetika, úrokový počet, súčasná a budúca hodnota výnosov, Metóda výnosová
•Východisková cena stavieb - nákladový spôsob, Metóda polohovej diferenciácie,
•Životnosť a opotrebenie stavieb, technická hodnota,
•Prenájom nehnuteľností,
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NIČ, M. -- MAJDÚCH, D. -- ILAVSKÝ, M. Ohodnocovanie nehnuteľností. Bratislava: MIpress, 2012. 466 s. ISBN 978-80-971021-0-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 232

ABCDEFX
48,3 %21,1 %10,3 %9,1 %11,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ján Hollý (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martina Jurigová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: