27. 5. 2020  4:31 Iveta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-OHNE - Ohodnocovanie nehnuteľnosti (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-OHNE
Názov predmetu:
Ohodnocovanie nehnuteľnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Písomná skúška.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti z problematiky určenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností. Osvojí si základné postupy ohodnocovania nehnuteľností, ktoré mu umožnia získať základný prehľad o cenách na trhu nehnuteľností.
 
Stručná osnova predmetu:
•Základné pojmy, Prehľad jednotlivých metodík stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností,
•Metóda porovnávacia, využitie štatistických metód,
•Finančná aritmetika, úrokový počet, súčasná a budúca hodnota výnosov, Metóda výnosová
•Východisková cena stavieb - nákladový spôsob, Metóda polohovej diferenciácie,
•Životnosť a opotrebenie stavieb, technická hodnota,
•Prenájom nehnuteľností,
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NIČ, M. -- MAJDÚCH, D. -- ILAVSKÝ, M. Ohodnocovanie nehnuteľností. Bratislava: MIpress, 2012. 466 s. ISBN 978-80-971021-0-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 277

A
B
C
D
E
FX
47,7 %
20,2 %11,6 %10,1 %10,4 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Ján Hollý (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martina Jurigová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: