17. 6. 2019  11:34 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-PKM - Personálny a komunikačný manažment (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PKM
Názov predmetu: Personálny a komunikačný manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test
Hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s pracovným trhom a personálnym marketingom. Študent bude schopný efektívne komunikovať s využívať komunikačné techniky. Študent sa zamerá na sebareflexiu a získa spätnú väzbu na svoje správanie a vystupovanie.
 
Stručná osnova predmetu:
Pracovný trh.
Personálny marketing.
Zásady písania životopisu, motivačných a sprievodných listov.
Zásady pracovného pohovoru.
Efektívna komunikácia.
Asertivita.
Prezentácia pracovných výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALINOVÁ, G. Komunikácia v projekte, vedenie ľudí. In TRÁVNIK, I. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- KALINOVÁ, G. -- KOPŠOVÁ, O. Projektový manažér: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.9. s. 94--109.
KALINOVÁ, G. Manažment ľudských zdrojov facility managementu. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 79 s. ISBN 978-80-227-3144-7.
KALINOVÁ, G. Personálny manažment. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 81 s. ISBN 80-227-1613-8.
KALINOVÁ, G. Riadenie ľudí a personálna práca. In ELLINGEROVÁ, H. -- IVANIČKA, K. -- JANKOVICHOVÁ, E. -- KALINOVÁ, G. -- KAŠJAKOVÁ, O. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- TRÁVNIK, I. -- ZÚBKOVÁ, M. Manažment a marketing v podniku. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, s. 84--99. ISBN 80-227-2501-3.
KALINOVÁ, G. Rozvoj ľudských zdrojov v stavebných firmách. Eurostav, s. 28--31. ISSN 1335-1249.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

ABCDEFX
36,4 %25,8 %27,3 %9,1 %1,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: