11. 11. 2019  20:42 Martin
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-PHZ - Plošné a hĺbkové zakladanie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PHZ
Názov predmetu: Plošné a hĺbkové zakladanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné kontrola práce na cvičeniach
 
Výsledky vzdelávania:
Stabilita excentricky a šikmo namáhaných plošných a hĺbkových základov, zvláštne technológie vytvárania hĺbkových základov a zlepšovania vlastností základových pôd, plošné a hĺbkové základy v zložitých prírodných a urbanizovaných podmienkach.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vplyv vrstevnatosti, vody a skloneného územia na stabilitu základov, časový priebeh sadania.
• Zvláštne technológie hĺbkových základov a zlepšovania zemín, horizontálne zaťažené základy.
• Spôsoby navrhovania rôznych druhov hĺbkových základov.
• Zakladanie stavieb na zaplavovaných územiach, na násypoch a skládkach, na presadavých zeminách, na zosuvných svahoch a na bansky porušených lokalitách.
• Vplyv dynamických účinkov na vlastnosti zemín, zaťaženia a úpravy základových konštrukcií v seizmických oblastiach.
• Plošné a hĺbkové základy pod vysokými budovami, zvláštnosti výstavby v stiesnených podmienkach veľkých miest.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULLA, J. -- TURČEK, P. -- BALIAK, F. -- KLEPSATEL, F. Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Bratislava : Jaga, 2002. 254 s. ISBN 80-88905-42-7.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
TURČEK, P. -- HULLA, J. -- BARTÁK, J. -- VANÍČEK, I. -- MASOPUST, J. -- ROZSYPAL, A. Zakládání staveb. Bratislava : Jaga, 2005. 359 s. ISBN 80-8076-023-3.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

ABCDEFX
48,0 %44,0 %4,0 %4,0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: