30. 10. 2020  14:06 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-PPP - Počítačová podpora projektovania (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-PPP
Názov predmetu:
Počítačová podpora projektovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy.
Správne vypracované a odovzdané všetky zadania.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad a základné zručnosti týkajúce sa možností a nástrojov informačných technológií pri získavaní a spracovaní podkladov a informácií pre oblasti krajinného plánovania. Ide o technológie potrebné pri spracovaní údajov, pri riešení úloh výpočtového charakteru a pri vytváraní grafickej dokumentácie. V rámci prednášok bude problematika prezentovaná všeobecne, na cvičeniach sa precvičí na vybraných úlohách súvisiacich so študijným smerom.
 
Stručná osnova predmetu:
Zdroje údajov v krajinnom inžinierstve základné princípy databáz. Priestorové údaje ich reprezentácia, čo je GIS. Základy CAD. Základy tabuľkového procesora a jeho využitie v krajinnom inžinierstve (preberie sa podrobnejšie); základné výpočty, relatívne a absolútne odkazy vzorce a funkcie; grafy, databázy; makrá, štatistické a matematické nástroje; korelácia, použitie analytických nástrojov, spojnice trendu, regresia - komplexný nástroj na analýzu údajov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. Podpora počítačového projektovania: Pre vodné hospodárstvo krajiny. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 96 s. ISBN 80-227-1852-1.
ČISTÝ, M. -- BECOVÁ, A. -- ČELÁR, Ľ. Spracovanie údajov v environmentálnom inžinierstve. Bratislava: STU v Bratislave, 2014. 136 s. ISBN 978-80-227-4293-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

A
BC
D
E
FX
45,6 %
20,6 %
23,5 %8,8 %1,5 %0 %
Vyučujúci: Ing. František Cyprich (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Veronika Soldánová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: