16. 12. 2019  14:30 Albína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-PSTA - Podzemné stavby (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PSTA
Názov predmetu: Podzemné stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči budú oboznámení s výstavbou líniových podzemných konštrukcií v skalných horninách a využívaním mestských podzemných priestorov
 
Stručná osnova predmetu:
•Geotechnický prieskum a klasifikácie horninových prostredí pre výstavbu podzemných stavieb.
•Technológie výstavby líniových stavieb v skalných horninách a zeminách.
•Mechanizácia rozpojovania a nakladania horniny.
•Základné prvky projektov dopravných tunelov.
•Primárne a sekundárne zabezpečovanie výrubu.
•Zásady statického riešenia tunelových ostení.
•Využitie podzemných priestorov
•Zásady udržby, opravy a reokonštrukcie podzemných stavieb.
•Geotechnický monitoring počas výstavby.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KLEPSATEL, F. -- MAŘÍK, L. -- FRANKOVSKÝ, M. Městské podzemní stavby. Bratislava : Jaga, 2005. 285 s. ISBN 80-8076-021-7.
KLEPSATEL, F. -- KOPÁČIK, A. -- KUSÝ, P. Podzemné stavby I.: Metódy tunelovania. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 326 s. ISBN 80-227-1028-8.
KLEPSATEL, F. Podzemné stavby II. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 198 s. ISBN 80-227-2029-1.
KLEPSATEL, F. -- KUSÝ, P. -- MAŘÍK, L. Výstavba tunelů ve skalních horninách. Bratislava : Jaga, 2003. 215 s. ISBN 80-88905-43-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 129

ABCDEFX
31,8 %17,1 %19,4 %16,3 %14,7 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Jana Chabroňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Turček, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Jana Chabroňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: