19. 10. 2019  12:14 Kristián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BV1-PPO - Pôdohospodárstvo, pedológia a oceňovanie pozemkov (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-PPO
Názov predmetu: Pôdohospodárstvo, pedológia a oceňovanie pozemkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, záverečný test 80%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o pedogenéze, pôdnych režimoch a procesoch, klasifikácii a systematike pôd, bonitácii poľnohospodárskych pôd, bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách a oceňovaní pozemkov. Pochopí význam pedologického prieskumu a mapovania pôd pri návrhu opatrení zabezpečujúcich účelné hospodárenie na pôde. Získa praktické skúsenosti z oblasti určovania fyzikálnych a hydrofyzikálnych charakteristík pôdy, bilancovaní množstva vody v pôde z pohľadu využitia vody rastlinami. Získa základné vedomosti z hydrológie, ako aj vedomosti o možnostiach protieróznej ochrany pôdy.
 
Stručná osnova predmetu:
Pedogenéza. Klasifikácia a systematika pôd. Pôdne typy SR. Úrodnosť pôdy.
Pôda ako polydisperzný systém. Fyzikálne, hydrofyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôd.
Pôdne režimy a pôdne procesy.
Pedologický prieskum a mapovanie pôd.
Bonitácia poľnohospodárskych pôd. Bonitované pôdno-ekologické jednotky. Využitie bonitácie pôd pre kategorizáciu poľnohospodárskych pôd SR podľa kritérií EU. Oceňovanie pôdy.
Hydrológia- základné charakteristiky.
Protierózna ochrana pôdy. Zlepšenie produkčnej schopnosti pôdy technickými opatreniami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELEBNÝ, V. -- SKALOVÁ, J. Pôdohospodárstvo a pedológia: Návody na cvičenia II.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 177 s. ISBN 80-227-0633-7.
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 106

ABCDEFX
65,1 %19,8 %5,7 %8,5 %0,9 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: