19. 1. 2020  18:17 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-PMGIS - Priestorové modelovanie v GIS (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PMGIS
Názov predmetu: Priestorové modelovanie v GIS
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test, správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56 % bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o priestorovom modelovaní predmetnej domény geografických informačných systémov (GIS). Získať znalosti o vlastnostiach a charakteristikách zemského reliéfu a pochopiť princípy topografického mapovania a tvorby digitálneho modelu reliéfu (DMR). Vedieť popísať charakteristiku, geometrickú štruktúru, morfometrické parametre, metódy interpolácie a vizualizácie DMR s využitím metód a technológií GIS. Získať praktické skúsenosti v oblasti tvorby, analýzy, využitia a aplikácie priestorového modelovania na analýzu javov a procesov prebiehajúcich v modelovanej realite. Oboznámiť sa s princípom, teoretickými východiskami a matematickým základom vybraných priestorových analýz vektorových a rastrových dát s ohľadom na ich aplikáciu v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické východiská priestorového modelovania – vývoj, definícia, klasifikácia a verifikácia priestorových modelov. Teória priestorového systému. Temporálne modelovanie a dynamický popis geoobjektov.
Topografia (predmet a metódy). Vlastnosti a charakteristiky zemského reliéfu. Georeliéf, morfometrické parametre georeliéfu. Topologické relácie geoobjektov.
Metódy zberu dát na tvorbu DMR. Metódy priestorovej interpolácie a tvorby DMR v prostredí GIS. Trojrozmerné modely reliéfu. Hodnotenie kvality DMR. DMR a jeho analýza.
Aplikácia priestorových modelov v analýzach/syntézach na získavanie nových informácií a poznatkov.
Digitálne spracovanie obrazov – riadená a neriadená klasifikácia dát.
Metódy priestorových analýz vektorových dát – analýza bodov a sietí, vzdialenostné analýzy.
Metódy priestorových analýz rastrových dát - mapová algebra, nákladové analýzy.
Modelovanie dát na základe aplikácie geoštatistiky a fuzzy logiky.
Simulácie procesov na podklade priestorových modelov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HLÁSNY, T. Geografické informačné systémy - Priestorové analýzy. Banská Bystrica: Agentúra ZEPHYROS & Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2007. 160 s. ISBN 978-80-8093-029-5.
KRCHO, J. Modelling of Georelief and its Geometrical Structure Using DTM – Positional and Numerical Accuracy. Bratislava: Vydavateľstvo Q111, 2001. 336 s. ISBN 80-85401-92-4.
LIESKOVSKÝ, T. -- FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, J. -- ĎURAČIOVÁ, R. -- BLAŽOVÁ, E. Archeologické predikčné modelovanie z pohľadu geoinformatiky. Bratislava, REMPrint, s.r.o.: STU Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov, 2011. 187 s. ISBN 978-80-970741-0-4.
MAGUIRE, D J. -- GOODCHILD, M F. -- LONGLEY, P A. Geographical Information Systems. Vol. 1: Principles and Technical Issues. Vol. 2: Management Issues and Applications. New York, USA: USA by John Wiley & Sons, 1999. 1021 s.
TUČEK, J. Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha : Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 80-7226-091-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 73

ABCDEFX
21,9 %35,6 %34,2 %6,8 %1,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fencík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 15. 03. 2019.

Typ výstupu: