26. 2. 2020  17:50 Viktor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-PRG - Programovanie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PRG
Názov predmetu: Programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 3 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- bodové hodnotenie kvality a samostatnosti vypracovania zadaní
- minimálne 56% bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť a na teoretickej i praktickej úrovni zvládnuť základy algoritmizácie úloh. Získať znalosti z programovania jednoduchých aj zložitejších numerických algoritmov v jazyku C s využitím knižníc funkcií. Naučiť sa programovať vlastné matematické a geodetické funkcie a pracovať so vstupnými súbormi. Zvládnuť spracovanie programov v jazyku C vo vhodnom prostredí (DEV C++), kompilácia programov, realizácia výpočtu, tvorba formátovaných výstupov.
 
Stručná osnova predmetu:
Algoritmizácia úloh – pojmy a definície, vlastnosti a formy znázornenia algoritmov, tvorba vlastných numerických algoritmov.
Programovací jazyk C:
charakteristika, jednoduchý vstup/výstup, programovanie cyklov
podmienkové príkazy, vetvenie programu
polia, funkcie, tok riadenia, formátovaný vstup/výstup
tvorba programov matematických a geodetických aplikácií
práca so vstupnými a výstupnými súbormi (funkcie fscanf, fprintf, fopen)
práca s binárnymi súbormi (funkcie fread, fwrite)
Spracovanie programov v prostredí DEV C++:
vytváranie a editácia súborov
kompilácia, ladenie programov
tvorba formátovaných výsledkových súborov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRIVÁ, Z. Základy programovania v jazyku C. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 203 s. ISBN 80-227-2486-6.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-383-8.
MITÁŠOVÁ, I. -- ČERNÝ, P. -- GAŠPAR, D. Programovanie. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 202 s. ISBN 80-227-0510-1.
ČEPELÁK, J. Řešené příklady v jazyku C: Učebnice pro střední školy. Praha : Computer Press, 2001. 156 s. ISBN 80-7226-575-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 92

ABCDEFX
13,0 %18,5 %29,3 %20,7 %18,5 %0 %
Vyučujúci: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Imrišek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juraj Janák, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Letko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Janák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: