17. 11. 2019  12:09 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-P1G - Projekt 1 - Geotechnické konštrukcie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-P1G
Názov predmetu: Projekt 1 - Geotechnické konštrukcie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešne vypracovanie zadaného projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikácia teoretických poznatkov mechaniky zemín, inžinierskej geológie a zásad navrhovania geotechnických konštrukcií pri riešení konkrétneho príkladu (návrh odvodnenia stavebných jám, návrh hrádze z miestnych materiálov, návrh sanácie zosuvného územia a pod.). Vypracovanie projektu pre zadaný druh geotechnickej konštrukcie s alternatívnymi riešeniami a s použitím dostupného softvéru. Posúdenie navrhnutej konštrukcie a environmentálnych aspektov návrhu.
 
Stručná osnova predmetu:
Koncepcia spracovania projektu zemnej sypanej homogénnej hrádze so zameraním pozornosti na využívanie vedomostí získaných v bakalárskom stupni štúdia - geológie, hydrauliky, hydrológie, mechaniky zemín, zakladania stavieb a i. Aplikácia poznatkov na riešení konkrétnej úlohy.  Zhodnotenie inžinierskogeologických podkladov pre danú lokalitu a geotechnickú konštrukciu.
Vypracovanie projektu geotechnickej konštrukcie na základe získaných podkladov z prieskumu a zadaných vstupných údajov o danej lokalite a stavbe s využitím dostupných počítačových programov (softvérov).
Posúdenie environmentálnych aspektov a alternatívnych riešení navrhnutej konštrukcie.
Vypracovanie správy z navrhovania geotechnickej konštrukcie podľa požiadaviek Eurokódu 7 Navrhovanie geotechnických konštrukcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
JESENÁK, J. Mechanika zemín. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985. 419 s.
TURČEK, P. Mechanika zemín a zakladanie stavieb: Analýza a sanácia porúch. Bratislava : STU v Bratislave SvF ÚSZ, 2000. 54 s. ISBN 80-227-1429-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
66,7 %0 %33,3 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: