Apr 2, 2020   2:59 a.m. Zita
Academic information system

Course syllabus B1-P1N - Projekt 1 - Nízkoenergetické stavby (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-P1N
Názov predmetu: Projekt 1 - Nízkoenergetické stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
obhajoba projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent základné vedomosti o projektovaní jednoduchých stavieb (rodinné domy) šetriacich energiu so zreteľom na ekológiu. Súčasťou projektu je tepelno-technické posúdenie vybraných detailov obalového plášťa a výpočet potreby tepla na vykurovanie.
 
Stručná osnova predmetu:
- Zásady projektovania jednoduchých stavieb
- Charakteristika nízkoenergetických a pasívnych domov
- Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie:
Pôdorys I. nadzemného podlažia M-1:50
Pôdorys II. nadzemného podlažia M-1:50
Rez schodiskom M-1:50
Pôdorys základov + zvislé rezy M-1:50
Pohľady M-1:50; Situácia M-1:200

- Tepelnotechnické posúdenie vybraných detailov obvodového plášťa nízkoenergetického alebo pasívneho domu a výpočet
- Tepelnotechnické posúdenie stavby podľa STN 730540:2012
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKULÁŠ, M. -- OLÁH, J. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Kreslenie stavebných konštrukcií. Bratislava : Jaga group, 2011. 212 s. ISBN 978-80-8076-088-5.
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3.

Odporúčaná:
Súvisiace ISO STN normy

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

ABCDEFX
63,0 %11,1 %11,1 %11,1 %3,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 15. 04. 2019.

Type of output: