26. 10. 2020  13:01 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-P1T - Projekt 1 - Trvalo udržateľné využitie krajiny (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B1-P1T
Názov predmetu:
Projekt 1 - Trvalo udržateľné využitie krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testovanie
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné prístupy pre krajinno-ekologické a krajinno-inžinierske hodnotenie a úpravy konkrétneho záujmového územia. Riešenie projektu bude vychádzať z posúdenia zrážkovo-odtokových procesov povodia, posúdenia ohrozenosti územia vodnou eróziou pôdy a povodňami a posúdenia stability líniových prvkov v krajine. Vlastné riešenie projektu bude obsahovať návrh na zachytenie povrchového odtoku zo svahov nad záujmovým územím organizačnými, agrotechnickými alebo technickými opatreniami, následné protierózne opatrenia na záujmovom území, návrh na stabilizáciu údolníc, strží a iných líniových prvkov v krajine, a návrh na zabezpečenie ochrany zastavaného územia pred povodňami.
 
Stručná osnova predmetu:
- Vyčlenenie rozvodnice povodia, líniových prvkov v povodí a rozdelenie povodia na riešené celky
- Vyhodnotenie reprezentatívnych svahov povodia -- určenie sklonov a dĺžok svahov
- Výpočet straty pôdy vodnou eróziou pôdy a posúdenie miery ohrozenosti svahov vodnou eróziou
- Návrh ochranných protieróznych opatrení pásovým pestovaním plodín alebo sústavou plytkých obhospodarovaných priekop
- Výpočet šírok chránených a vsakovacích pásov a ich situatívny návrh
- Dimenzovanie a vykreslenie úžľabinovej priekopy
- Dimenzovanie ochrannej odvodňovacej priekopy
- Vykreslenie ochrannej odvodňovacej priekopy
- Kompletizácia projektu a technická správa
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HEINIGE, V. - HLAVČOVÁ, K. - BACÚRIK, I. Ochrana a organizácia povodia – návody na cvičenia. Bratislava: STU v Bratislave, 1995.
KOHNOVÁ, S. - HLAVČOVÁ, K. - FENCÍK, R. - MINĎÁŠ, J. Integrovaný manažment povodia. Vybrané problémy. Bratislava: STU v Bratislave, 2013.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 56

A
B
C
D
E
FX
51,8 %
28,6 %
12,5 %3,6 %
3,5 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Viera Rattayová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: