23. 1. 2020  9:08 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-PROJ3_V - Projekt 3 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PROJ3_V
Názov predmetu: Projekt 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kompletnosť a správnosť spracovania zadanej témy overená vedúcim projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa praktické skúsenosti v oblasti komplexného riešenia hydrotechnických stavieb. Tvorivo ich využije v praktickej plánovacej a projekčnej činnosti. Bude podporený tvorivý tímový prístup ku koncepčnému návrhu viacúčelového vodného diela v konkrétnom území v nadväznosti na paralelne spracovávané zadania z povinných predmetov, s cieľom integrovať stavebno-technické a prevádzkové požiadavky hydrotechnických stavieb so špecifickými územnými podmienkami. Princípy podrobného riešenia a konštrukčného návrhu budú aplikované na vybrané hydrotechnické objekty riešeného vodného diela. Študent sa naučí názorne prezentovať výsledky svojej práce a obhajovať navrhované riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Podrobné riešenie a konštrukčný návrh objektu pavebnej komory resp. sklzu pre športové plavidlá a objektu na zabezpečenie migrácie vodných živočíchov (rybovodu resp. biokoridoru) na viacučelovom vodnom diele, ktorého koncepčné riešenie bolo navrhnuté v rámci voliteľného predmetu Projekt 1.
- Posúdenie dopadov na životné prostredie.
- Prezentácia a obhajoba projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GRANDTNER, T. -- FURDA, J. -- OBLOŽINSKÝ, P. Komplexný projekt HT: Hate a vodné cesty. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 202 s.
PARTENSCKY, H. Binnenverkehrswasserbau. Schleusenanlagen. Berlin : Springer Verlag, 1986. 420 s. ISBN 3-540-15734-4.
GRANDTNER, T. -- FURDA, J. Vodné cesty. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 246 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 102

ABCDEFX
89,2 %6,9 %3,9 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dana Baroková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Cabadaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lea Čubanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Gramblička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Kristína Lukáčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Orfánus, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Rumann, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Šulek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Šulek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: