25. 5. 2020  4:59 Urban
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-PROMA - Projektový manažment (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-PROMA
Názov predmetu:
Projektový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, priebežná kontrola projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Základné poznatky o riadení projektov v oblasti investičného procesu. Návrh, príprava projektu, zdroje financovania projektu, efektívnosť vynaložených prostriedkov. Výber dodávateľa, zmluvné zabezpečenie a realizácia projektu. Uvedenie projektu do užívania.
 
Stručná osnova predmetu:
• Projekty a projektové riadenie. Implementácia projektového riadenia. Vzťah projektový manažment a investičný proces.
• Prostredie projektu, životný cyklus projektov. Predmet, vecná štruktúra projektu.
• Účastníci projektu. Úlohy projektového manažéra. Investorská, inžinierska a dodávateľská činnosť. Projektová činnosť. Povoľovanie stavieb.
• Organizácia projektu. Dodávateľské systémy, zmluvné zabezpečenie projektu.
• Náklady a financovanie projektu. Zdroje financovanie investičných projektov. Efektívnosť investícií.
• Hodnotenie projektov. Ciele a kritériá úspešnosti projektu. Riadenie rizika. Kontrola projektu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALINOVÁ, G. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- PÚCHOVSKÝ, B. Projektmanažment: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 89 s. ISBN 80-227-1736-3.
PETRÁKOVÁ, Z. Projektmanažment, Riadenie stavebných projektov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 134 s. ISBN 978-80-227-3437-0.
PETRÁKOVÁ, Z. -- KOL. Riadenie projektov: ( projektový manažment ). Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 179 s. ISBN 978-80-227-2593-4.
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KOL. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 193 s. ISBN 978-80-227-2582-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

A
B
C
D
E
FX
50,0 %
33,3 %
16,7 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
23. 3. 2019
Schválil:
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 03. 2019.

Typ výstupu: