22. 11. 2019  18:50 Cecília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-RC_C - Road Construction (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-RC_C
Názov predmetu: Road Construction
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinný), 5. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešne absolvované 2 priebežné kontroly rozpracovania zadania počas semestra.
Správne vypracované kompletné zadanie odovzdané v požadovanom termíne.
Na skúške získanie minimálne 56 % z maximálne možného počtu bodov.
Celkové hodnotenie kombinované na základe výsledkov priebežného hodnotenia kvality zadaní a skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o druhoch a vlastnostiach nestmelených a stmelených cestných stavebných materiálov a princípoch technologických postupoch pri výstavbe ciest a diaľnic. Naučí sa definovať parametre pre navrhovanie a posudzovanie konštrukcií tuhých a netuhých vozoviek, a pochopí základy mechaniky a diagnostiky vozoviek.
 
Stručná osnova predmetu:
• Cestné teleso, priečny rez pozemných komunikácií, odvodnenie
• Vlastnosti zemín, zemné práce a skúšky únosnosti podložia
• Cestné stavebné materiály: vlastnosti, použitie, skúšanie
• Technológia a postup výstavby asfaltobetónových a cementobetónových vozoviek
• Konštrukčné vrstvy tuhých, polotuhých a netuhých vozoviek
• Princípy návrhu a posúdenia konštrukcie vozovky
• Základy mechaniky a poruchy vozoviek
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GSCHWENDT, I. Vozovky: Konštrukcie a ich dimenzovanie. Bratislava : Jaga, 1999. 155 s. ISBN 80-88905-14-1.
GSCHWENDT, I. -- KOL. Vozovky: Materiály a technológie. Bratislava : Jaga, 2001. 207 s. ISBN 80-88905-52-4.
OFLAHERTY, C A. Highways, Fourth Edition. Oxford, UK: Butterford-Heinemann, 2002. 553 s. ISBN 0-750-65090-7.
MASAD, E A. -- PAPAGIANNAKIS, A T. Pavement Design and Materials. Hoboken, N.J. USA: John Wiley & Sons, 2008. 542 s. ISBN 0-471-21461-2.

Odporúčaná:
Asphalt pavements for highways & streets, Handbook. Asphalt Institute Lexington, USA. ISBN 978-1-934154-01-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 46

ABCDEFX
10,9 %6,5 %28,3 %37,0 %13,0 %4,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Ľos, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: