15. 11. 2019  12:02 Leopold
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SOD - Skládky a odkaliská (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SOD
Názov predmetu: Skládky a odkaliská
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent komplexný pohľad na kľúčové inžinierske otázky a problematiku interakcie stavieb s horninovým prostredím, ktoré rieši geotechnika pri príprave a projektovaní, výstavbe a prevádzke, intenzifikácii a sanácii, ale aj pri rekultivácii a likvidácii vodných stavieb = odkalísk, skládok a environmentálnych záťaží.
 
Stručná osnova predmetu:
• Diagnostika, definovanie inžinierskych a environmentálnych rizík, legislatíva, vývoj odpadového hospodárstva.
• Výstavba, rekonštrukcia, intenzifikácia a prevádzka odkalísk, zložísk a skládok.
• Stabilita hrádzových systémov a problémy filtračnej stability so špecifickými podmienkami na prieskum, projekciu, technológiu výstavby, prevádzku a likvidáciu definovaných stavieb.
• Typológia odkalísk, hrádzové systémy.
• Ekologické skládky.
• Zložiská nebezpečných a rádioaktívnych odpadov.
• Monitoring, jeho vyhodnocovanie a aplikácia.
• Interakcia so životným prostredím, geotechnický audit odkalísk, skládok a environmentálnych záťaží.
• Odborná exkurzia na prevádzkované odkaliská.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETER, P. Navrhovanie a výstavba odkalísk. Bratislava : Alfa, 1983. 311 s.
VANÍČEK, I. -- VANÍČEK, M. Earth structures in transport,water and environmental engineering. Praha : Springer Science-Business Media, 2008. ISBN 978-1-4020-3963-8.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
VANÍČEK, I. Sanace skládek, starých ekologických záteží. Praha: ČVUT Praha, 2002. 247 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 97

ABCDEFX
44,3 %34,0 %15,5 %5,2 %1,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Mária Masarovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: