Oct 26, 2020   8:45 a.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus I1-SML - Softvér (Matlab) (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-SML
Názov predmetu: Softvér (Matlab)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania na cvičeniach.
Získanie minimálne 10 bodov v teste na klasifikovaný zápočet.
 
Výsledky vzdelávania:
Podať informáciu o základných vlastnostiach a možnostiach výpočtového prostredia MATLAB a niektorých jeho toolboxov. Poukázať na efektívne využívanie výpočtovej sily prostredia, jeho flexibility a veľké možnosti vizualizácie.
 
Stručná osnova predmetu:
- Základné vlastnosti a filozofia MATLABu (ML), aritmetika ML (IEEE) a jeho matematické funkcie.
- Maticové operácie a manipulácie s maticami (poľami), prvé M-files (scripts).
- Logické riadenie (relačné a logické operátory), uživateľom definované m-funkcie.
- Grafické možnosti a vlastnosti ML, práca s I/O.
- Ďalšie dátové typy, viac o funkciách (funkcia ako argument inej funkcie), rekurzia.
- Práca s vybranými toolboxmi (napr. optimization, spline, statistics, alebo symbolic math).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

ABC
D
E
FX
77,4 %9,4 %7,5 %
3,8 %
1,9 %
0 %
Vyučujúci:
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: