19. 11. 2019  16:29 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SPGE_C - Special Problems of Geotechnical Engineering (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SPGE_C
Názov predmetu: Special Problems of Geotechnical Engineering
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešne vypracovaná samostatná seminárna práca.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie aplikovať získané poznatky z navrhovania a realizácie geotechnických stavieb na výber relevantných metód a technológií na sanáciu geotechnických stavieb a zakladanie v náročných základových pomeroch, v zaplavovaných a zosuvných územiach. Pozná zdroje geotechnických informácií a spôsob ich získania. Vie navrhnúť spôsob kontroly základových pomerov a geotechnický monitoring. Pozná spôsoby sanácie a rekonštrukcie základov a ďalších geotechnických konštrukcií.
Na základe praktických ukážok a samostatnej práci na cvičeniach získa základy pre koncepčné riešenie návrhu a realizácie geotechnických stavieb na rôzne účely.
Študent získa vedomosti o použití zaťažovacích skúšok pri navrhovaní základových konštrukcií a základy použitia numerických metód pri navrhovaní geotechnických konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Špecifické požiadavky a metódy na prieskum pre jednotlivé geotechnické stavby.
Spôsoby a metódy stanovenia vstupných údajov pre rôzne spôsoby navrhovania a technológie zhotovovania geotechnických konštrukcií.
Špecifiká navrhovania geotechnických konštrukcií pre rôzne účely, rôzne spôsoby navrhovania a ich porovnanie.
Moderné technológie zlepšovania základových pôd (výmena hornín, injektovanie, prúdová injektáž, zhutňovanie, zmrazovanie, geosyntetika).
Rekonštrukcie a sanácie geotechnických stavieb, sanácie zosuvných území.
Geotechnický monitoring a observačná metóda.
Príklady porušenia geotechnických stavieb a poučenia z chýb.
Vypracovanie návrhu geotechnickej na základe získaných podkladov z prieskumu a zadaných vstupných údajov o danej lokalite a stavbe s využitím dostupných počítačových programov (softvérov).
Zaťažovacie skúšky pre rôzne geotechnické konštrukcie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINSON, J. The mechanics of soils and foundations. London: Taylors & Francis Group, 2007. 442 s.
TERZAGHI, K. -- PECK, R. Soil mechanics in engineering practice. New York: J. Wiley andSons , 1956. 568 s.
FRANKOVSKÁ, J. -- HULLA, J. -- ONDRÁŠIK, M. -- TURČEK, P. Proceedings of the XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering: From research to design in European practice. In XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, 2010, s. 1--1800. ISBN 978-80-227-3279-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

ABCDEFX
57,8 %28,9 %0 %2,2 %11,1 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eliška Kučová (cvičiaci)
Ing. Jakub Panuška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: