15. 10. 2019  11:11 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SUEI - Spracovanie údajov v environmentálnom inžinierstve (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SUEI
Názov predmetu: Spracovanie údajov v environmentálnom inžinierstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56% vedomostí na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Pri spracovaní environmentálne orientovaných štúdií, je potrebné opierať sa o veľké množstvo údajov, napr. ktoré popisujú danú lokalitu (výsledky rôznych meraní, obsah chemických látok, meteorologické údaje, hydrologické údaje , atď.). Tento predmet má za cieľ naučiť študentov spracovávať a vyhodnocovať údaje. Ako základný nástroj, v ktorom sa majú študenti v rámci tohto predmetu zdokonaliť je tabuľový procesor (MS EXCEL)
 
Stručná osnova predmetu:
Základy tabuľkového procesora a jeho využitie v environmentálnom inžinierstve:
- popis obrazovky, riadok vzorcov, stavový riadok, popis kariet;
- práca s hárkom a bunkou, označovanie buniek;
- zoraďovanie a filtre, formátovanie a úprava tabuliek, podmienené formátovanie;
- základné výpočty, relatívne a absolútne odkazy vzorce a funkcie;
- grafy, databázy;
- pokročilé funkcie Excelu
- makrá, štatistické a matematické nástroje (napr. Solver);
- korelácia, použitie analytických nástrojov, spojnice trendu, regresia - komplexný nástroj na analýzu údajov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. Podpora počítačového projektovania: Pre vodné hospodárstvo krajiny. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 96 s. ISBN 80-227-1852-1.
BARILLA, J. Microsoft Excel pre technikov a inžinierov. Praha: Computer Press , 2011. ISBN 978-80-251-2421-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
predmet je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých užívateľov výpočtovej techniky
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 74

ABCDEFX
77,0 %17,6 %2,7 %2,7 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: