18. 1. 2020  1:56 Bohdana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SKA1 - Staticko-konštrukčný ateliér 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SKA1
Názov predmetu: Staticko-konštrukčný ateliér 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, klasifikovaný zápočet - výsledná známka z hodnotenia zadaní jednotlivých konzultantov.
 
Výsledky vzdelávania:
Staticko-konštrukčná ateliérová tvorba študentov, výrobné konštrukčné výkresy. Praktická aplikácia predmetov konštrukcií pozemných stavieb a statických disciplín na projektové riešenie budovy bytovej alebo občianskej výstavby.
 
Stručná osnova predmetu:
STATIKA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ: Návrh systému nosnej konštrukcie v 2 až 3 alternatívach. Technické vyhodnotenie alternatív. Predbežný statický výpočet, odhad a overenie rozmerov rozhodujúcich prvkov zvolenej alternatívy systému nosnej konštrukcie. Výkres pôdorysu nosnej konštrukcie typického podlažia pre projekt stavby (výkres tvaru, skladby a pod.) v mierke 1:50. Statická analýza stropnej konštrukcie. Výkres výstuže/ výrobný výkres stropnej konštrukcie. Podrobný výpočet základov. Schéma výkresu tvaru základov.
GEOTECHNIKA: Voľba systému založenia objektu, odhad pôdorysných rozmerov základov. Určenie charakteristík podložia. Posúdenie únosnosti a sadnutia zeminy pod navrhnutými základmi. Návrh výkopovej jamy. Schéma výkresu výkopovej jamy.
Alt.1 - KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB: Výkresy pre projekt stavby po vyhodnotení alternatív nosnej konštrukcie v mierke 1:50 – pôdorys typického podlažia, rez, výkres základov.
Alt.2 – DOPRAVNÉ STAVBY: Dopravné riešenie priestorov parkovacieho domu. Riešenie vjazdu, výjazdu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 395

ABCDEFX
63,3 %23,5 %8,4 %2,3 %2,3 %0,2 %
Vyučujúci: Ing. Iyad Abrahoim, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Augustín, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Brodniansky, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Franek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivan Hollý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Kapusta, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kamil Laco, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Magura, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Majtánová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Paulík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miloš Slivanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivana Véghová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Július Šoltész, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: