18. 1. 2020  1:06 Bohdana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SKA3 - Staticko-konštrukčný ateliér 3 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SKA3
Názov predmetu: Staticko-konštrukčný ateliér 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, klasifikovaný zápočet - výsledná známka z hodnotenia zadaní jednotlivých konzultantov
 
Výsledky vzdelávania:
Staticko-konštrukčná ateliérová tvorba študentov, výrobné konštrukčné výkresy. Praktická aplikácia predmetov konštrukcií pozemných stavieb, statických disciplín a geotechniky na projektové riešenie výškovej alebo veľkorozponovej konštrukcie budovy inžinierskej konštrukcie alebo mosta.
 
Stručná osnova predmetu:
STATIKA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV: Návrh systému nosnej konštrukcie v 2 až 3 alternatívach. Technické vyhodnotenie alternatív. Predbežný statický výpočet, odhad a overenie rozmerov rozhodujúcich prvkov zvolenej alternatívy systému nosnej konštrukcie. Výkres pôdorysu nosnej konštrukcie typického podlažia pre projekt stavby (výkres tvaru, skladby a pod.) v mierke 1:50.Teoretická a konštrukčno-statická analýza priestorového spolupôsobenia nosného systému. Uplatnenie programov na počítačoch. Návrh vybraných nosných prvkov.
STATIKA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV: Návrh systému nosnej konštrukcie mosta v 2 až 3 alternatívach. Predbežný statický výpočet, odhad a overenie rozmerov rozhodujúcich prvkov zvolenej alternatívy nosnej konštrukcie mosta. Výkres tvaru nosnej konštrukcie mosta. Výpočet zaťaženia na spodnú stavbu. Uplatnenie programov na počítačoch. Návrh vybraných nosných prvkov.
GEOTECHNIKA: Voľba systému založenia objektu, výpočet pôdorysných rozmerov základov. Určenie charakteristík podložia. Posúdenie únosnosti a sadnutia zeminy pod navrhnutými základmi.
KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB: Výkresy pre projekt stavby po vyhodnotení alternatív nosnej konštrukcie v mierke 1:50 – pôdorys typického podlažia, rez, pohľad.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 279

ABCDEFX
77,8 %14,3 %5,7 %1,8 %0 %0,4 %
Vyučujúci: Ing. Iyad Abrahoim, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Brodniansky, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Franek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivan Hollý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Chabroňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Králik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Magura, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Paulík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miloš Slivanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Milan Sokol, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivana Véghová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Venglár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Július Šoltész, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: