16. 11. 2019  22:39 Agnesa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SJAM - Stavebné jamy (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SJAM
Názov predmetu: Stavebné jamy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie kvality práce na cvičeniach
 
Výsledky vzdelávania:
Návrh stavebných jám vo voľnom priestranstve a v stiesnených podmienkach so zohľadnením geologických podmienok konkrétnej lokality a konštrukčného usporiadania stavebného objektu. Využitie analytických metód výpočtu a dostupného programového vybavenia, najmä pri statickom posudzovaní pažiacich konštrukcií hlbokých jám. Zohľadnenie technologických postupov s cieľom výberu optimálneho spôsobu zabezpečenia stavebnej jamy.
 
Stručná osnova predmetu:
• Požiadavky na prieskum pre potreby stavebných jám v zložitých inžinierskogeologických podmienkach.
• Svahované stavebné jamy, overenie okrajových podmienok pre výpočet prítoku, návrh povrchového a hĺbkového odvodňovania čerpacími studňami a ihlofiltrami.
• Druhy pažení: záporové, štetovnicové, pilótové, podzemné steny; konštrukčné usporiadanie, technologické zásady, statický návrh.
• Klincovanie, gabiony, zmiešavanie zemín, vystužené oporné konštrukcie.
• Tesniace konštrukcie: vertikálne a horizontálne tesniace prvky, ich návrh a kontrola.
• Ohrádzky, monitoring stavebných jám
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
TURČEK, P. -- SLÁVIK, I. Zakladanie stavieb. Bratislava: STU, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1699-5.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 225

ABCDEFX
42,7 %33,3 %12,9 %5,3 %5,8 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jakub Panuška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: