19. 1. 2020  5:02 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SSB_C - Steel Structures and Bridges (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SSB_C
Názov predmetu: Steel Structures and Bridges
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 1. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie zadania podmieňuje získanie zápočtu.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť základné princípy navrhovania oceľových nosných konštrukcií a mostov.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá typológiou, teóriou a metodikou navrhovania, výroby a montáže oceľových nosných sústav pozemných stavieb a mostov.
Typológia a návrh nosných sústav halových stavieb. Oceľové konštrukcie viacpodlažných budov.
Typológia mostov. Analýza pôsobenia trámových plnostenných mostov. Navrhovanie cestných mostov s ortotropnou a spriahnutou oceľobetónovou mostovkou, železničných mostov s priebežným koľajovým lôžkom a s otvorenou, prvkovou mostovkou.
V rámci cvičení sa vypracováva návrh nosnej konštrukcie budovy halového typu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVISON, B. -- OWENS, G. Steel Designers' Manual . London: Wiley-Blackwell, 2012. 1398 s. ISBN 978-1-4051-8940-8.
RYALL, M. -- HARDING, J. -- PARKE, G. Manual of Bridge Engineering. London: Thomas Telford, 2000. 1012 s. ISBN 0-7277-2774-5.

Odporúčaná:
ÁROCH, R.: Texty k prednáškam, [online], 2013
ESDEP (The European Steel Design Education Programme) – internetový vzdelávací program, http://www.haiyangshiyou.com/esdep/master/toc.htm
GARDNER, L. – NETHERCOT, D.A.: Designer’s Guide to EN 1993-1-1. Thomas Telford 2005, ISBN: 0-7277-3163-7

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

ABCDEFX
23,3 %16,7 %28,3 %20,0 %8,3 %3,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Kristián Sógel, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: