24. 1. 2020  11:39 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SS_TZ - Špeciálny seminár (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SS_TZ
Názov predmetu: Špeciálny seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba seminára prezenčnou metódou
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent na základe získaných teoretických, odborných a praktických poznatkov z predmetov 1. a 2. semestra a absolvovanej preddiplomovej praxe spracuje semestrálnu prácu na danú problematiku odborného zamerania , v ktorej zadanú tému z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie analyzuje z hľadiska normatívnych spôsobov výpočtu, návrhu, posúdenia a optimalizácie systémov techniky prostredia. Vykoná literárnu rešerš danej problematiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Legislatívne podmienky pre aplikáciu danej odbornej problematiky z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie v zahraničí a doma. Aktuálnosť zvolenej témy.
Definovanie teoretických východísk ako podklad pre navrhovanie systémov techniky prostredia budov, ktorý tvorí základ pre spracovanie diplomovej práce.
Identifikovanie odborných praktických skúseností pre navrhovanie energetických systémov.
Literárne spracovanie prameňov k danej problematike.
Analýza podkladov danej témy a odborné formulovanie obsahu.
Jadro obsahu práce – teoretické, technické, energetické, ekonomické a environmentálne podmienky aplikácií a návrh systémov a zariadení. Posúdenie a vyhodnotenie návrhu.
Prieskum trhu.
Prínos seminárnej práce pre vedný odbor a odbornú spoločenskú prax.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÁŠ, D. -- KOTRBATÝ, M. -- KOL. Vykurovanie veľkopriestorových a halových objektov. Bratislava : Jaga group, 2007. 215 s. ISBN 978-80-8076-047-2.
PETRÁŠ, D. -- DAHLSVEEN, T. Energetický audit budov. Bratislava: Jaga, 1996.
LULKOVIČOVÁ, O. Tradičné zdroje tepla. In Stavebné tabuľky 4.1: Vykurovanie. Technické zariadenie budov - časť I. s. 40--52.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
VALÁŠEK, J. Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie. Bratislava : Jaga, 2001. 302 s. ISBN 80-88905-52-4.
SZÉKYOVÁ, M. Technické zariadenia budov III: Vetranie a klimatizácia - Ateliérová tvorba a cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 272 s. ISBN 80-227-2373-8.
SZÉKYOVÁ, M. -- FERSTL, K. -- NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : Jaga, 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 205

ABCDEFX
70,7 %22,0 %5,9 %0,5 %0,5 %0,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Belo Füri, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Daniela Hurtíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Taťjana Jánošková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Skalík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: