25. 2. 2020  23:12 Frederik
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-TZB1 - Technické zariadenia budov 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-TZB1
Názov predmetu: Technické zariadenia budov 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 3. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú numerické a grafické zadania a píše sa kontrolná písomka na cvičeniach. Výsledná známka sa generuje po sčítaní bodov za cvičenia : vypracované zadania max.30%, kontrolná písomka max.10 %, skúška 60%.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s obsahom predmetu Technické zariadenia budov 1. Zdravotná technika- v častiach: vodovod v budovách a vodovodné prípojky, príprava teplej vody, kanalizácia v budovách a kanalizačné prípojky, domový plynovod a plynovodné prípojky, sústreďovanie inštalácií. Študenti získajú vedomosti pre návrh inštalácií a pripojenia objektov na verejné siete.
 
Stručná osnova predmetu:

• Zostavy zdravotnotechnických zariaďovacích predmetov. Hygienické zariadenia v obytných a občianskych budovách.
• Spôsoby zásobovania budov vodou. Zdroje vody a zásobovanie sídiel pitnou vodou. Potreba vody v obytných a občianskych budovách.
• Vodovodná prípojka. Vodovody v budovách, skladba, delenie, popis. Technické riešenia a požiadavky na rozvody pitnej vody.
• Zásobovanie teplou vodou v obytných a občianskych budovách. Spôsoby ohrevu. Zabezpečenie kvality teplej vody.
• Verejná kanalizácia. Kanalizačná prípojka. Technické požiadavky pre navrhovanie. Objekty na mimoobjektovej kanalizácii.
• Kanalizácia v budovách. Jednotná a delená kanalizácia. Návrh potrubí splaškovej kanalizácie.
• Odvodnenie striech a priľahlých plôch budov. Návrh potrubí dažďovej kanalizácie. Vsakovacie systémy a využitie zrážkovej vody.
• Zásobovanie budov plynom. Plynovodné prípojky STL, NTL. Redukovaný odber plynu.
• Odberné plynové zariadenia. Domový plynovod. Materiály, technické požiadavky na rozvody plynu.
• Rozdelenie plynových spotrebičov. Meranie spotreby plynu. Vetranie miestností s plynovými spotrebičmi.
• Sústreďovanie a prefabrikácia zdravotnotechnických inštalácií. Stavebnicové inštalačné systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PERÁČKOVÁ, J. -- JÁNOŠKOVÁ, T. -- TONHAUZER, I. -- BEŇO, S. -- SUMEC, A. Technické zariadenia budov I. Zdravotná technika: Cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 312 s. ISBN 80-227-2035-6.
VALÁŠEK, J. Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie. Bratislava : Jaga, 2001. 302 s. ISBN 80-88905-52-4.
VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- KAREL, K. -- STANISLAV, B. -- ZDENĚK, Ž. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2361

ABCDEFX
14,9 %12,7 %19,6 %19,1 %31,4 %2,3 %
Vyučujúci: Ing. Taťjana Jánošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dominika Juhošová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Milan Krafčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Anna Predajnianska (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: