21. 1. 2020  18:17 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-TZB3 - Technické zariadenia budov 3 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-TZB3
Názov predmetu: Technické zariadenia budov 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Odovzdane vsetky zadania.
2. Minimalne 56% na skuske.
3. Podorbnosti na 1. hodine.

 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje úvodné a ZÁKLADNÉ informácie z problematiky vetrania a klimatizácie. Poskytuje základy pre návrh systémov núteného vetrania a klimatizácie – strojovne, VZT jednotky, distribučných a koncových prvkov. Súčasne ponúka základné informácie aj z oblasti prirodzeného vetrania.
 
Stručná osnova predmetu:
• Spoločenský a hospodársky význam vetrania a klimatizácie pri tvorbe prostredia v budovách. Škodliviny a ich zdroje.
• Analytické a empirické metódy stanovenia výdatnosti vzduchotechnického zariadenia.
• Systémový prístup k riešeniu vnútornej klímy budov. Analytická metóda stanovenia výdatnosti vzduchotechnického zariadenia – výpočet z tepelnej záťaže _ 1. časť (výpočet vonkajších tepelných ziskov).
• Systémový prístup k riešeniu vnútornej klímy budov. Analytická metóda stanovenia výdatnosti vzduchotechnického zariadenia – výpočet z tepelnej záťaže _ 2. časť (výpočet vnútorných tepelných ziskov).
• Nútené vetranie. Centrálne vetracie a klimatizačné zariadenia. Návrh centrálnej vzduchotechnickej jednotky.
• Strojovne vzduchotechniky – stavebné a dispozičné požiadavky.
• Stavebné a dispozičné požiadavky. Prívod a odvod vzduchu - exteriér.
• Aerodynamika vetrania – prúdenie vzduchu v priestore _ 1. časť.
• Aerodynamika vetrania – prúdenie vzduchu vo vzduchovodoch_ 2. časť
• Potrubná sieť a jej časti.
• Zariadenia na úpravu a dopravu vzduchu.
• Základy termodynamiky vlhkého vzduchu – psychrometria. Mollierov h-x diagram. Jednotkové vzduchotechnické zariadenia.
• Vetracie systémy pre odvod tepla a škodlivín.
• Prirodzené vetranie – princípy a aplikácie (infiltrácia, vetranie oknom, šachtové vetranie, aerácia).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZÉKYOVÁ, M. Technické zariadenia budov III: Vetranie a klimatizácia - Ateliérová tvorba a cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 272 s. ISBN 80-227-2373-8.
SZÉKYOVÁ, M. -- FERSTL, K. -- NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : Jaga, 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3.
SZÉKYOVÁ, M. -- BOĎO, R. -- IHRADSKÝ, J. Vetranie. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 176 s. ISBN 80-227-1681-2.

Odporúčaná:
CHYSKÝ, J. -- HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, 1993. 491 s. ISBN 80-901574-0-8.
SZÉKYOVÁ, M. -- FERSTL, K. -- NOVÝ, R. Vetranie a klimatizácia. Bratislava : Jaga, 2004. 422 s. ISBN 80-8076-000-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1511

ABCDEFX
21,3 %15,9 %15,6 %20,1 %23,6 %3,5 %
Vyučujúci: Ing. Soňa Gažíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Bc. Matej Kubica (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martina Mudrá (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: