24. 1. 2020  6:17 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-TPIB - Technika prostredia inteligentných budov (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-TPIB
Názov predmetu: Technika prostredia inteligentných budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
technické zariadenia budov - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet prehlbuje vedomosti študentov z problematiky techniky prostredia /vykurovanie, vetranie, klimatizácia, chladenie, osvetlenie.../ pre návrh a prevádzku inteligentných budov. Vychádza z teoretických základov z oblasti riadenia procesov a technológií potrebných k zabezpečeniu komfortu, zdravia, výkonnosti a bezpečnosti v budovách. Rozširuje teoretické poznanie i praktické skúsenosti študentov v oblasti znižovania energetickej náročnosti prevádzky budov pri súčasnom zabezpečení zdravého vnútorného prostredia. Naučiť poslucháča pripraviť koncepciu systémov techniky prostredia pre inteligentné budovy.
 
Stručná osnova predmetu:
Technika prostredia pre inteligentné budovy – energetická náročnosť, ekologická bezpečnosť a ekonomická efektívnosť návrhu a prevádzky systémov zabezpečujúcich komfort, zdravie, výkonnosť a bezpečnosť užívateľov.
Tepelný stav prostredia – tepelná pohoda, lokálna tepelná nepohoda, hygienické požiadavky, objektívne hodnotenie /meranie faktorov tepelnej pohody/, subjektívne hodnotenie /dotazníkový prieskum/.
Vykurovanie inteligentných budov – výroba tepla /obnoviteľné zdroje tepla – solárna energie, energia prostredia, geotermálna energia.../, distribúcia tepla, odovzdávanie tepla, meranie a regulácia tepla, automatické riadenie, monitoring a zber dát.
Chladenie inteligentných budov – výroba chladu /obnoviteľné zdroje energie, solárne chladenie, tepelné čerpadlá.../, distribúcia chladu, odovzdávanie chladu, meranie a regulácia, automatické riadenie, monitoring a zber dát.
Kvalita vnútorného vzduchu – škodliviny vo vnútornom prostredí, hygienické požiadavky na výmenu vzduchu, objektívne hodnotenie /meranie CO2, odórov.../, subjektívne hodnotenie /dotazníkový prieskum/.
Vetranie a klimatizácia – výmena vzduchu v o vnútornom prostredí, hygienické požiadavky, vetracie a klimatizačné zariadenia /jednotkové, centrálne, delené.../, distribúcia vzduchu, spätné získavanie tepla, meranie a regulácia, monitoring a zber dát.
Osvetlenie inteligentných budov – svetelná pohoda, hygienické požiadavky na zrakovú pohodu, svetelné zdroje, distribúcia svetla, meranie a regulácia, monitoring a zber dát.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÁŠ, D. -- DAHLSVEEN, T. Energetický audit budov. Bratislava : Jaga, 1996. 360 s. ISBN 80-967095-9-3.
PETRÁŠ, D. -- DAHLSVEEN, T. Energetický audit budov. Bratislava : Jaga, 1996. 363 s.
PETRÁŠ, D. -- DAHLSVEEN, T. Energetický audit budov. Bratislava : Jaga, 1996. 347 s. ISBN 80-967095-9-3.
PETRÁŠ, D. -- KALÚS, D. -- KOUDELKOVÁ, D. Vykurovacie sústavy: Cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 296 s. ISBN 80-227-1643-X.
PETRÁŠ, D. -- KALÚS, D. -- KOUDELKOVÁ, D. Vykurovacie sústavy: Cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 296 s. ISBN 80-227-2408-4.
PEKAROVIČ, J K. Vykurovacie sústavy: Teória sálavého vykurovania,lokálne a zvláštne druhy vykurovania. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 218 s.
LEIMBERGER, P. -- SZÉKYOVÁ, M. Technické zariadenie budov III.: Vetracia a klimatizačná technika. Ateliérová tvorba a cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 241 s. ISBN 8022705551.
TAKÁCS, J. -- MACKO, P. -- PETRÁŠ, D. Technické zariadenie budov II.: Vykurovanie budov,cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 258 s. ISBN 80-227-0876-3.
TAKÁCS, J. -- MACKO, P. -- PETRÁŠ, D. Technické zariadenie budov II.: Vykurovanie budov, cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 258 s. ISBN 80-227-0533-0.
DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8076-063-2.
SZÉKYOVÁ, M. -- FERSTL, K. -- NOVÝ, R. Vetranie a klimatizácia. Bratislava : Jaga, 2004. 422 s. ISBN 80-8076-000-4.
PETRÁŠ, D. Vnútorné prostredie budov. In Dom na 3E : Energeticky úsporný - Energeticky bezpečný - Ekonomicky efektívny. Bratislava: Eurostav, 2013, s. 24--27. ISBN 978-80-89228-36-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 599

ABCDEFX
62,8 %27,0 %8,5 %1,2 %0,2 %0,3 %
Vyučujúci: Ing. Barbora Junasová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: