15. 12. 2019  13:27 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-TEPR - Technologický projekt (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-TEPR
Názov predmetu: Technologický projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné plnenie úloh definovaných vedúcim semináru
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovať vybrané časti technologického predpisu na zadaný stavebný proces stavby realizovanej na ateliérovej tvorbe vrátane požiadaviek na kvalitu vyhotovenia produktu, požiadaviek na ochranu životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy
 
Stručná osnova predmetu:
Technický opis vybranej konštrukcie, výkaz výmer, limitujúce podmienky
Pripravenosť staveniska (potrebné zariadenia, priestory skládok, veľkostné požiadavky na jednotlivé druhy zariadenia staveniska a pod.)
Pripravenosť stavebných konštrukcií pre vyhotovenie vybranej konštrukcie (nutná, prípustná, tolerancie, pevnosť, vlhkosť a pod.)
Pripravenosť pracoviska/pracovného miesta (potreba pracovnej fronty, predzásobenie, pomocné konštrukcie, teplota vzduchu, vetranie, osvetlenie a pod.)
Technologický opis vyhotovenia (prípravné, pomocné, dopravné a základné procesy)
Voľba metódy vyhotovenia (varianty)
Návrh opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Návrh opatrení na ochranu životného prostredia pri vyhotovovaní konštrukcie
Organizácia práce na pracovisku v priestore a v čase (zloženie kolektívov, vybavenie, prácnosti, trvanie, nadväznosti operácií)
Hodnotenie a zdôvodnenie výberu konečného variantu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, v.o.s. Bratislava, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.

Odporúčaná:
GAŠPARÍK,J.: Technológia stavebných procesov 1, 1. časť, učebné texty k prednáškam na CD, Tribun EU Brno, 2014
GAŠPARÍK,J.: Technológia stavebných procesov 1, 2. časť, učebné texty k prednáškam na CD, Tribun EU Brno, 2014
Gašparík,J.-Makýš,P.-Búciová,M.-Hulínová,Z.-Szalayová,S..:Realizácia stavieb . Tribun EUBrno 2014

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 421

ABCDEFX
58,2 %23,8 %14,3 %1,9 %0,5 %1,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marián Bederka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Bisták (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Božík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Briatka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Búciová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Ďubek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Silvia Ďubek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Funtík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Hanko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Hulinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Barbara Chamulová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Vladimír Laco, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Oto Makýš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Richard Matúšek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Minh Nguyen Tien, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Orosi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Paulovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Petro, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Piatka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viera Somorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Sylvia Szalayová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ing. Peter Šimko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marcel Šmotlák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Tarábková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: