11. 12. 2019  8:57 Hilda
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-TEPR1 - Technologický projekt 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-TEPR1
Názov predmetu: Technologický projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne spracovaný projekt
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie vypracovať projekt organizácie výstavby v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, v ktorom preukáže realizovateľnosť stavby a vplyv výstavby na životné prostredie.
 
Stručná osnova predmetu:
- Stavebno-technologická analýza objektu
- Návrh hlavných stavebných mechanizmov
- Postup výstavby
- Koncepcia zariadenia staveniska
- BOZP a ochrany životného prostredia pri výstave
- Technická správa k projektu organizácie výstavby
- Situácia k projektu organizácie výstavby
- Časový plán výstavby
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 185 s. ISBN 80-227-1444-5.
JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, v.o.s. Bratislava, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
WILLIAMS, P. -- COOKE, B. Construction Planning, Programming and Control. USA: Wiley-Blackwell, 2009. 504 s. ISBN 978-1-4051-8380-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 284

ABCDEFX
57,7 %21,5 %14,4 %5,3 %1,1 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Božík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Briatka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marek Ďubek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Silvia Ďubek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Tomáš Funtík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Barbara Chamulová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oto Makýš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Petro, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viera Somorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Sylvia Szalayová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: