11. 12. 2019  9:28 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu V1-TV_R - Telesná výchova - reprezentácia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: V1-TV_R
Názov predmetu: Telesná výchova - reprezentácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Reprezentácia fakulty v športových disciplínach.
 
Výsledky vzdelávania:
Zdokonalenie študenta v daných druhoch športu, jeho taktickom myslení v súlade s presnými pravidlami športu. Zlepšenie a upevnenie zdravia študenta a zvýšenie jeho fyzickej zručnosti a telesnej zdatnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Hra podľa pravidiel
Modelovaný tréning zameraný na taktické myslenie
Nácvik herných kombinácií
Kondičný tréning v telocvični a posilňovni
VŠ liga a rôzne športové turnaje a súťaže
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Mgr. Marián Decký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2019
Schválil: Mgr. Marián Decký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 22. 03. 2019.

Typ výstupu: