7. 4. 2020  0:51 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu V1-TV_LEZ - Telesná výchova - výberová (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: V1-TV_LEZ
Názov predmetu: Telesná výchova - výberová
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na určenom počte hodín
 
Výsledky vzdelávania:
Bezpečnosť a úrazová prevencia. Vhodnými formami, metódami a prostriedkami pôsobiť na študentov pri ich zdokonaľovaní v daných druhoch športu, ich taktickom myslení v súlade s presnými pravidlami športu. V neposlednom rade presne volenými prostriedkami pôsobiť na odstránenie funkčných a estetických nedostatkov, na zlepšenie a upevnenie ich zdravia a zvyšovanie telesnej zdatnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Základný a zdokonaľovací program vo vybranom druhu športu
Oboznámenie s pravidlami jednotlivých športov
Hra podľa pravidiel
Modelovaný tréning zameraný na taktické myslenie
Nácvik herných kombinácií
Kondičný tréning v telocvični a posilňovni
Záchrana topiaceho a základy prvej pomoci
VŠ liga a rôzne športové turnaje a súťaže
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Marián Decký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2020
Schválil: Mgr. Marián Decký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 20. 03. 2020.

Typ výstupu: