14. 12. 2019  19:17 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-TV2 - Telesná výchova 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-TV2
Názov predmetu: Telesná výchova 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 3. semester
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 3. semester
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 3. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 3. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testovanie telesnej zdatnosti
 
Výsledky vzdelávania:
Vhodnými formami, metódami a prostriedkami pôsobiť na študentov pri ich zdokonaľovaní v daných druhoch športu, ich taktickom myslení v súlade s presnými pravidlami športu. V neposlednom rade presne volenými prostriedkami pôsobiť na odstránenie funkčných a estetických nedostatkov, na zlepšenie a upevnenie ich zdravia a zvyšovanie telesnej zdatnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základný a zdokonaľovací program vo vybranom druhu športu.
• Oboznámenie s pravidlami jednotlivých športov.
• Hra podľa pravidiel.
• Modelovaný tréning zameraný na taktické myslenie.
• Nácvik herných kombinácií.
• Kondičný tréning v telocvični a posilňovni.
• Záchrana topiaceho a základy prvej pomoci.
• VŠ liga a rôzne športové turnaje a súťaže.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JARKOVSKÁ, H. -- WÁLOVÁ, Z. Gymnastika pro moderní ženu. Praha : Olympia, 1990. 278 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2757

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Michaela Cibulová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Helena Čepová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Marián Decký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Zita Herzanová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Herzánová (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Mgr. Marián Decký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: