12. 12. 2019  4:18 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-TV4 - Telesná výchova 4 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-TV4
Názov predmetu: Telesná výchova 4
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testovanie telesnej zdatnosti
 
Výsledky vzdelávania:
Vhodnými formami, metódami a prostriedkami pôsobiť na študentov pri ich zdokonaľovaní v daných druhoch športu, ich taktickom myslení v súlade s presnými pravidlami športu. V neposlednom rade presne volenými prostriedkami pôsobiť na odstránenie funkčných a estetických nedostatkov, na zlepšenie a upevnenie ich zdravia a zvyšovanie telesnej zdatnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
 Základný a zdokonaľovací program vo vybranom druhu športu
 Oboznámenie s pravidlami jednotlivých športov
 Hra podľa pravidiel
 Modelovaný tréning zameraný na taktické myslenie
 Nácvik herných kombinácií
 Kondičný tréning v telocvični a posilňovni a cvičenie vo vode
 Záchrana topiaceho a základy prvej pomoci
 Organizovanie VŠ ligy a rôznych športových turnajov a súťaží
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
TEÓRIA A METODIKA ŠPORTOVÝCH HIER, SKRIPTÁ FTVŠ UK

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 968

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Michaela Cibulová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Helena Čepová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Marián Decký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Zita Herzanová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Herzánová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Mgr. Marián Decký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: